طراحی سیستم و دستورالعمل آموزش بدو خدمت

بازدیدها: 1

آموزش بدو خدمت یکی از اساسی ترین آموزش های سازمانی محسوب می گردد. این آموزش ها برای کارکنانی که تازه به عضویت سازمان در آمده اند با اهداف زیر طراحی و اجرا می شود:

– آشنا سازی فرد با محیط سازمانی جدید

– آشنایی با رویه های کاری

– آشنایی فرد با همکاران

– ایجاد تغییر در فرهنگ سازمانی از طریق تغییر در نسل جدید همکاران

سیستم آموزش های بدو خدمت از نظر زمانی می توانند قبل از استخدام ، حین استخدام یا پس از استخدام و قبل از شروع به کار در واحد مربوطه باشد.

مشکلات عدیده ای که سازمان با کارکنان تازه وارد در عمل مواحه می گردد بدلیل عدم وجود آموزش های بدو خدمت است.

تجربه نگارنده از شرکتهای ایرانی و خارجی نشان می دهد که این آموزش ها از چند ساعت تا دو سال می توانند استمرار داشته باشند.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام