پوستر 241 کار تیمی

بازدیدها: 262در ژاپن مهم‌ترین کار برای سرپرستان و مدیران، پدیدآوردن یک گروه در میان زیردستان است، آنگاه یاری دادن به پرورش اعتماد و توانایی‌های آنان می‌باشد  . سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، 1374،ص 113

پوستر 240 کار تیمی

بازدیدها: 12مقام معظم رهبری بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1388/12/06  : اساس نظام اسلامی بر اطاعت از خداوند است…. اطاعت از خدای متعال، چند مرتبه دارد، چند مرحله دارد: یک اطاعت، اطاعت موردی است. ….از این مهمتر، اطاعت خطی است. یعنی روش و راه و نقشه‌ای که خدای متعال برای زندگی معین میکند؛ این…

پوستر 238 کار تیمی

بازدیدها: 11نتیجه تحقیق حمید توحیدی و همکاران در سال 2014: ساختار، اندازه و اثر بخشی یک تیم از عوامل مهمی هستند که در بهره وری یک تیم کاری موثرند. یافتن ترکیب مناسبی از بهبود IT و اندازه تیم، بطوریکه بیشترین کارآمدی هزینه را در خروجی تیم منعکس کند نیز میتواند جزء عوامل مثبت افزایش بهره…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام