ایرادات وارده به کتاب ۱۷ اصل کار تیمی (بخش پایانی )

بازدیدها: 10ادامه از قبل ( 1 و 2 و 3 و 4)   نتیجه‌گیری نگارنده معتقد است که کتاب 17 اصل کار تیمی جان ماکسول ، باوجودی که کتابی خوب در تهیه فهرستی از اصول قابل‌درک در کار تیمی است اما بااین‌حال، چهار ایراد مهم به آن وارد است: عدم قطعیت در تعداد اصول هفده‌گانه…

ایرادات وارده به کتاب ۱۷ اصل کار تیمی (4)

بازدیدها: 11ادامه از قبل ( 1 و 2 و 3 ) ایراد چهارم: سکوت در مورد وجود سلسله‌مراتب مسئله پیش‌نیازی در ترتیب اجرای اصول کار تیمی، موضوع مهمی است که بر روی سرعت کسب نتایج تیم سازی و هزینه‌های مرتبط با آن تأثیر بسزایی دارد. در شرایطی که در کتاب مطرح‌شده است، اشاره‌ای به این…

ایرادات وارده به کتاب 17 اصل کار تیمی (3)

بازدیدها: 34ادامه از قبل ( 1 و 2 ) ایراد سوم: نادیده گرفتن تعامل اصول معمولاً پدیده‌های اجتماعی نظیر کار تیمی دارای تعاملات پیچیده و متقابل هستند. در بررسی این قبیل پدیده‌ها، نادیده گرفتن تعاملات باعث عدم درک صحیح پدیده موردبررسی و به دنبال آن شناخت غلط از شرایط می‌شود. باوجودی که در این کتاب، فهرستی…

ایرادات وارده به کتاب ۱۷ اصل کار تیمی (2)

بازدیدها: 15ادامه از قبل ایراد دوم: ترتیب اهمیت اصول هنگامی‌که فهرستی از اصول حاکم بر پدیده‌ای تهیه می‌گردد، انتظار می‌رود ترتیب قرارگیری اصول در فهرست ، معنادار باشد. یعنی اصل اول در فهرست، مهم‌ترین یا پایه‌ای‌ترین و یا زیربنایی‌ترین اصل در فهرست مذکور باشد. به دنبال همین معنا، اصل دوم، سوم و غیره تا اصل…

ایرادات وارده به کتاب 17 اصل کار تیمی

بازدیدها: 11ایرادات وارده به کتاب 17 اصل کار تیمی دکتر رامبد باران دوست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری   مقدمه دکتر جان ماکسول کتاب « The 17 essential qualities of a team player » را اولین بار در سال 2002 به رشته تحریر درآورد. ماکسول که در حوزه رهبری و کار…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام