ایرادات وارده به کتاب ۱۷ اصل کار تیمی (بخش پایانی )

ادامه از قبل ( 1 و 2 و 3 و 4)   نتیجه‌گیری نگارنده معتقد است که کتاب 17 اصل کار تیمی جان ماکسول ، باوجودی که کتابی خوب در تهیه فهرستی از اصول قابل‌درک در کار تیمی است اما بااین‌حال، چهار ایراد مهم به آن وارد است: عدم قطعیت در تعداد اصول هفده‌گانه ابهام…

ایرادات وارده به کتاب ۱۷ اصل کار تیمی (4)

ادامه از قبل ( 1 و 2 و 3 ) ایراد چهارم: سکوت در مورد وجود سلسله‌مراتب مسئله پیش‌نیازی در ترتیب اجرای اصول کار تیمی، موضوع مهمی است که بر روی سرعت کسب نتایج تیم سازی و هزینه‌های مرتبط با آن تأثیر بسزایی دارد. در شرایطی که در کتاب مطرح‌شده است، اشاره‌ای به این نکته…

ایرادات وارده به کتاب 17 اصل کار تیمی (3)

ادامه از قبل ( 1 و 2 ) ایراد سوم: نادیده گرفتن تعامل اصول معمولاً پدیده‌های اجتماعی نظیر کار تیمی دارای تعاملات پیچیده و متقابل هستند. در بررسی این قبیل پدیده‌ها، نادیده گرفتن تعاملات باعث عدم درک صحیح پدیده موردبررسی و به دنبال آن شناخت غلط از شرایط می‌شود. باوجودی که در این کتاب، فهرستی از…

ایرادات وارده به کتاب ۱۷ اصل کار تیمی (2)

ادامه از قبل ایراد دوم: ترتیب اهمیت اصول هنگامی‌که فهرستی از اصول حاکم بر پدیده‌ای تهیه می‌گردد، انتظار می‌رود ترتیب قرارگیری اصول در فهرست ، معنادار باشد. یعنی اصل اول در فهرست، مهم‌ترین یا پایه‌ای‌ترین و یا زیربنایی‌ترین اصل در فهرست مذکور باشد. به دنبال همین معنا، اصل دوم، سوم و غیره تا اصل هفدهم…

ایرادات وارده به کتاب 17 اصل کار تیمی

ایرادات وارده به کتاب 17 اصل کار تیمی دکتر رامبد باران دوست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری   مقدمه دکتر جان ماکسول کتاب « The 17 essential qualities of a team player » را اولین بار در سال 2002 به رشته تحریر درآورد. ماکسول که در حوزه رهبری و کار تیمی…