پوستر 152 کار تیمی

بازدیدها: 11 کار تیمی در زندگی: زمانی که لازم است بچه ها هم بخشی از وظایف را به عهده بگیرند، کار تیمی جواب می دهد. مثلاً به جای این که به بچه بگویید:“برو اتاقت را تمیز کن”، می توانید بگویید:“بیا با هم برویم و اتاقت را تمیز کنیم.” یا وقتی قرار است خانه تکانی کنید،…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام