شطحیات

بازدیدها: 12ای کاش می توانستم آموخته هایم را بشویم ( 1 ) و دوباره بنویسم.گاهی درک نادانی ( 2 ) تعجب آور ، دشوار و شهامت طلبانه می شود.   1 – روزی دو دانشمند شهیر یه مسیری در راه بودند .به آسیابی رسیدند و نیت توقف نمودند . چون هوا را خوب دیدند به…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام