میلاد مولود کعبه مبارک

این ساختمان هزاران حرف دارد در مورد این ساختمان هم هزاران حرف وجود دارد اما دیدن آن هم صفایی دارد خاصه که از این گوشه باشد جایی که دیوارش شکافته شد و  علی ( ع ) از آن در آغوش مادر بیرون آمد گویی مولودش هم مانند خودش اعجاب ها دارد و رازها    …