همایش کار تیمی

بازدیدها: 478بعد از ماه ها برنامه ریزی ، اولین همایش کارتیمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری برگزار گردید. مسئولیت بخشی از ارائه مطالب را هم به عهده بنده گذاشتند .   با تشکر از آقای محمد اتابکی که هم زحمت عکس برداری ازهمایش را کشیدند و هم عکسهای زیر را در اختیارم قرار…

اثر بخشی آموزش 4

بازدیدها: 3علاوه بر اینکه بنظر می رسد در موضوع اثر بخشی آموزش ، همه عوامل موثر را نشناخته ایم ، مدل های سنجش اثر بخشی تاقص و ناکافی هستند و کسانی که به اثربخشی آموزش پرداخته اند تنها گوشه ای از موضوع را دیده اند ، باید گفت که موضوعی دیگر نیز هست که باید…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام