طالقان

بازدیدها: 10در یک سفر یک روزه ، در گذر از شهر طالقان به سوی آبشار آسکان روانه شدیم و آنچه در زیر این سطور می بینید ، تصویرنگاشته ای از این سفر است : برای رسیدن به مقصد باید از جاده ای که به مرور سبزتر می شد ، عبور می کردیم و به دریاچه…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام