125 – نگاشت سازمانی: (نقشه برداری سازمانی)

بازدیدها: 1

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

که تحت عنوانNIA نیز شناخته می شود.(ساختمان تیم(TB))

تعریف ابزاری:

تکنیک نگاشت سازمانی،ارتباطات تیم را با دیگر تیم ها یا واحدهای بازرگانی در داخل سازمان بازرسی می کند. یک نقشه،پیوندهای ارتباط و فراوانی(تکرار) و اهمیت فعل و انفعالات را به تصویر می کشد.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوانNIA نیز شناخته می شود.(ساختمان تیم(TB))

تعریف ابزاری:

تکنیک نگاشت سازمانی،ارتباطات تیم را با دیگر تیم ها یا واحدهای بازرگانی در داخل سازمان بازرسی می کند. یک نقشه،پیوندهای ارتباط و فراوانی(تکرار) و اهمیت فعل و انفعالات را به تصویر می کشد.

کاربرد نوعی(نمونه):

  • بای نشان دادن(شرح و توضیح دادن) و تبیین ارتباطات تیمی در داخل یک سازمان.
  • برای ترسیم کردن فعل و انفعالات مداوم و در حال پیشرفت،و برای تحقیق در مورد راه های پیشرفت آن فعل و انفعالات.

مرحله ی حل مشکل:

انتخاب و تعریف فرصت

تشخیص و تحلیل علل یا تغییر عامل بالقوه

  • برنامه ریزی و طرح ریزی راه حل های ممکن یا تغییر
  • به کارگیری و ارزیابی راه حل ( تغییر)
  • سنجش وگزارش راه حل یا نتایج تغییر
  • تشخیص(شناخت) واعطای پاداش به تلا ش های تیمی

فرآیند مرحله به مرحله:

مرحله 1: کمک کننده تیم،هدف و کاربرد این ابزار را توصیف می کند. یک داره در مرکز یک وایت برد (تخته سفید) کشیده می شود برای شروع فرآیند نگاشت سازمانی.

مرحله 2: شرکاء،پیوندها و ارتباطات را با دیگر تیم ها یا دیگر واحدهای بازرگانی شناسایی می کنند و فراوانی و اهمیت ارتباطات و تشخیص اتصال(تماس) را نشان می دهد.

مرحله 3: به طور سیستماتیک(مرتباً)،یک نقشه کشیده می شود که پیوندها،شرکاء،فراوانی و اهمیت ارتباطات و تشخیص اتصال(تماس) را نشان می دهد.

مرحله4: شرکاء در یک بحثی که پیشرفت ها را در شبکه جاری کشف می کند و مشکلات مورد نیاز را برای حل کردن پیدا می کند، به کار گرفته می شوند.

مرحله 5: نکات به نقشه سازمانی اضافه می شوند،یک بررسی نهایی به منظور این که نقشه در وضعیت موجود بازتاب داده شود،انجام می شود و سرانجام،نقشه تاریخ گذاری می شود.

    کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام