122- مشاهده

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوان NIA نیز شناخته می شود.(جمع آوری اطلاعات (DC))

تعریف ابزاری:

تکنیک مشاهده ی یک روش مستقیم و همزمان(بلادرنگ)برای تعیین و جمع آوری حقایق و اطلاعاتی است که به طور جاری در یک کارگاه یا شغل داده شده موجود می باشد. مشاهدات و پاسخ های مصاحبه ها مرتباً یا به طور سیستماتیک در یک کاربرگ یا فرمی که مخصوصاً برای مستند سازی اطلاعات ایجاد شده است،ثبت می شوند. هیچ فرض یا احتمالی به وسیله ناظر در طول جمع آوری اطلاعات ایجاد نمی شود. مشاهدات اغلب به عنوان اطلاعات زمینه ای برای حل مشکل یا تلاش برای توسعه فرایند به کار می روند.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوان NIA نیز شناخته می شود.(جمع آوری اطلاعات (DC))

تعریف ابزاری:

تکنیک مشاهده ی یک روش مستقیم و همزمان(بلادرنگ)برای تعیین و جمع آوری حقایق و اطلاعاتی است که به طور جاری در یک کارگاه یا شغل داده شده موجود می باشد. مشاهدات و پاسخ های مصاحبه ها مرتباً یا به طور سیستماتیک در یک کاربرگ یا فرمی که مخصوصاً برای مستند سازی اطلاعات ایجاد شده است،ثبت می شوند. هیچ فرض یا احتمالی به وسیله ناظر در طول جمع آوری اطلاعات ایجاد نمی شود. مشاهدات اغلب به عنوان اطلاعات زمینه ای برای حل مشکل یا تلاش برای توسعه فرایند به کار می روند.

کاربرد نوعی(نمونه):

  • برای به دست آوردن اطلاعات موجود در رسیدگی به مشکلات موجود یا اختلافات عملکردی.
  • برای جمع آوری اطلاعات عملکردی مورد نیاز یک تیم در ادامه ی فرآیند حل مشکل.
  • برای مطالعه ی عملکردهای واقعی در محل به منظور مستندسازی کامل در یک فرآیند.
  • برای معتبر ساختن،اطلاعات تاریخی استفاده شده در فعالیت های تحقیقاتی آخر.

مرحله ی حل مشکل:

انتخاب و تعریف مشکل یا فرصت

تشخیص و تحلیل علل یا تغییر عامل بالقوه

  • برنامه ریزی و طرح ریزی راه حل های ممکن تا تغییر

به کارگیری و ارزیابی راه حل یا تغییر

  • سنجش و گزارش راه حل یا نتایج تغییر
  • تشخیص(شناخت) و اعطای پاداش به تلاش های تیمی

 

یادداشت ها و نکات کلیدی:

  • یک فرم یا کاربرگ مشاهده ی چند منظوره باید بتواند برای ثبت اطلاعات تکنیکی(فنی) مشاهده شده،فعالیت های کاری،فعل و انفعالات فرآیند،یا پاسخ های مصاحبه ها به کار رود.
  • تکنیک جمع آوری اطلاعات ایده آل در صورتی که فیلترینگ اطلاعات مورد نیاز است،باید اجتناب شود.

فرآیند مرحله به مرحله:

مرحله 1 : در ابتدا،فرآیندها و تمرینات(طرز عملکرد)مصاحبه،تعاریف شغلی و دستورالعمل های کاری،یا اطلاعات خدمات/تولید وابسته به کارگاه یا شغل باید در نظر گرفته شود.

مرحله ی 2: در مورد مکان،زمان و برنامه مشاهده(نظارت)،و این که چه کسی و چه طور مشاهده را با مدیران مناسب و یا صاحبان فرآیند انجام دهد بحث کنید.

مرحله ی 3: با استفاده از یک فرم یا کاربرگ مشاهده آماده شده،اطلاعات را ثبت کنید. مثال”انواع مشاهدات- کاربرگ ها” نگاه کنید.

مرحله ی 4: سرانجام،اطلاعات ثبت شده را بازبینی کنید،دور وقایع و اطلاعات کلیدی خط بکشیدی،و یک گزارش نمایی را با استفاده از کاربرگ مشاهده به عنوان یک ضمیمه بنویسید.

مرحله ی 5: همه ی کاربرگ های مشاهده را تاریخ بزنید.

    کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *