121- ماتریس هدف ها(OMAX)

بازدیدها: 4

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

تعریف ابزاری:

ماتریس هف ها(OMAX) یک فرم گزارشی قدرت مند است که اجازه نظارت بر سرعت اجرای همه ی هدف های بیان شده در داخل حوزه ی مدیریت پروژه را می دهد. که در ابتدا توسط Felix, Riggs در سال 1983 معرفی شد و توسط S.L.Dockstader در سال 1987 اجرا شد.این ابزار می تواند به عنوان یک سند علمی برای گزارش یک وضعیت کار کند و یک مکانیسم امتیاز بندی و اندازه گیری را در هر زمانی،در عملکرد کلی ارائه می دهد.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

تعریف ابزاری:

ماتریس هف ها(OMAX) یک فرم گزارشی قدرت مند است که اجازه نظارت بر سرعت اجرای همه ی هدف های بیان شده در داخل حوزه ی مدیریت پروژه را می دهد. که در ابتدا توسط Felix, Riggs در سال 1983 معرفی شد و توسط S.L.Dockstader در سال 1987 اجرا شد.این ابزار می تواند به عنوان یک سند علمی برای گزارش یک وضعیت کار کند و یک مکانیسم امتیاز بندی و اندازه گیری را در هر زمانی،در عملکرد کلی ارائه می دهد.

کاربرد نوعی (نمونه):

 • برای پیگیری عملکرد سازمان در مقابل یک مجموعه ای از هدف های تغییر.
 • برای سنجش پیشرفت انجام شده و ارائه ی یک فهرستی مرکب از پیشرفت ها و دست یابی های نمایی.
 • برای ارائه ی یک گزارش از وضعیت شرح داده شده از پیشرفت انجام شده برای مدیریت ارشد.

   

مرحله ی حل مشکل:

 • انتخاب و تعریف مشکل یا فرصت
 • تشخیص و تحلیل علل یا تغییر عامل بالقوه
 • برنامه ریزی وطرح ریزی راه حل های ممکن یا تغییر
 • به کار گیری وارزیابی راه حل یا تغییر
 • سنجش وگزارش راه حل یا نتایج تغییر
 • تشخیص(شناخت) واعطای پاداش به تلا ش های تیمی

 

یادداشت ها و نکات کلیدی:

 • امتیازهای 1تا15منعکس کننده ی پیشرفت در اجرای هدف هاست .در مثال نشان داده شده ،هدف2 ،”اداره کردن100جلسه ی راهنمایی (آشنا یی) 45 درصد کامل شده است(عملکرد جاری راببینید.) این برابراست با یک امتیاز5/4 (امتیازرادرستون2ببینید.)که با ضرب کردن دروزن5 به ارزش 5/22رسیده است.
 • فرکانس(فراوانی)اندازه گیری توسط صاحبان فرآیند مدیریت ارشدتعیین میشود.

فرآیند مرحله به مرحله:

مرحله ی 1:

اولین مرحله مستلزم پیشرفت وتوسعه ی هدف های قابل اندازه گیری است برای اینکه در فرم OMAX (ماتریس هدف ها ) درج شود. مثال”هدف عمومی-” تأسیس تیم های IPD ” رامشاهده کنید.(مراجعه کنیدبه مثالی در جدول ماتریس هدف ها محاسبات ومراحل)

مرحله ی 2: تیم شمارنده ها را برای هر ستون هدف توسعه می دهد.مثال” تأسیس 20تیم IPD “از صفرتا20خواهدبودبرای امتیاز از0تا10.

مرحله ی3: تیم،وزن یا اهمیت هر هدف را در نظر می گیرد و توانق عام رادرضریب تغییر وزن برای اینکه بتواند به همه ی هدف ها اختصاص دهد بدست می آ ورد،همان طور که درمثال نشان داده شده است.(وزن را مشاهده کنید ).دقت کنید که مجموع ردیف وزن باید برابر100شود.

مرحله ی4: هرگاه یک سنجش عملکرد مورد نیازاست،ردیف عملکرد جاری(تکمیل شده)با داده ها ی واقعی پر می شود.

مرحله ی5: امتیازات مربوطه،شناخته شده و در ردیف امتیاز،درج می شوند.مثال:امتیاز 2 به 4 در ستون 1 مربوط می شود،که همچنین عملکرد جاری(تکمیل شده) 4 تیم IPD تأسیس شده را منعکس می کند.

    کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام