215 – تحليل شرط و جزا

کتاب Tool Navigator

 

ترجمه : صفر قره داغيSgharedaghi2008@yahoo.com

تعريف ابزار: تحليل شرط و جز يك روش بسيار موثر توليد فكر ميباشد كه به تيم اجازه ميدهد تا نتايج ممكن را مورد سوال قرار دهد. اگر يك روش يا رويه تغيير نمايد. همچنين اين در ارزيابي كوشش ها براي انجام چيزي جديد يا مختلف يا دريافتن يك راه حل اينقدر ناآزموده مفيد ميباشد.

کتاب Tool Navigator

 

ترجمه : صفر قره داغيSgharedaghi2008@yahoo.com

تعريف ابزار: تحليل شرط و جز يك روش بسيار موثر توليد فكر ميباشد كه به تيم اجازه ميدهد تا نتايج ممكن را مورد سوال قرار دهد. اگر يك روش يا رويه تغيير نمايد. همچنين اين در ارزيابي كوشش ها براي انجام چيزي جديد يا مختلف يا دريافتن يك راه حل اينقدر ناآزموده مفيد ميباشد.

كاربرد نمونه:

– براي كشف و ارزيابي روشهاي جايگزين براي استفاده يك محصول يا فرآيند

– به منظور پرسيدن (تحقيق) تمرين ها و كارردهاي موجودو براي كاوش (اكتشاف) تغييرات پنهاني كه ممكن است بهبود محصول يا فرآيند يا يك راه حل براي يك مسئله را واگذار نمايد

– براي تغيير چشم انداز شخص در فرآيند توليد فكر

مرحل حل مسئله:

  • مسئله يا فرصت را انتخاب و تعريف نمائيد.
  • عوامل يا تغيير پنهاني را شناسايي و تجزيه و تحليل نمائيد.
  • راه حل هاي ممكن يا تغيير را توسعه و برنامه ريزي نمائيد.
  • راه حل يا تغيير رااجرا و ارزيابي كنيد.
  • راه حل يا نتايج تغيير را اندازه گيري و گزارش دهيد.
  • تلاش هاي گروهي را شناسايي و پاداش دهيد.

يادداشت ها و نكات كليدي

انتخاب: در يك سطح جزئي تر براي توسعه يا بهبود محصول، تجزيه و تحليل شرط و جز ميتوانست از تكنيك SCAMPER براي ايجاد ايده هاي جديد استفاده نمايد.

S- جايگزين (جانشين)

C- تركيب

A- تعديل كردن

M- اصلاح / تقويت

P- گذاشتن براي استفاده ديگران

E- حذف

R- معكوس / بازچيدن (دوباره مرتب كردن)

مواد/ بخش/ قالب/ رنگ/ هدف/ طرح/ تواني/ عنصر/ رويه و غيره

 روش گام به گام:

مرحله 1- تيم مشكل يا موضوع را كه تجزيه و تحليل ميشود شناسايي ميكند. مثال كاهش جايگزين هاي عيبهاي هر واحد را ببينيد.

مرحله 2- شريكهاي تيم بحث ميكنند و روشهاي پيشنهادي مختلف What-ifs حل مسئله يا بهبود موقعيت جاري را كشف مينمايد.

مرحله 3- كمك كننده در يك چارت flip همه جايگزين هايي كه به مرحله نهايي رسيده اند و پيشنهادي توسط تيمي كه استحقاق داشته و مطالعه بيشتري نياز دارد، ثبت مينمايد.

مرحله 4- سرانجام، تيم همه راه حل هاي پنهاني بر مبناي امكان پذيري و نياز منابع اوليت بندي مينمايد. چارت flip تاريخ گذاري شده است.

مثالي از كاربرد نمونه:

 

DPU- تعداد عيوب يافت شده/ تعداد واحدهاي تست شده

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *