214 – راي گيري وزني

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : صفر قره داغيSgharedaghi2008@yahoo.com

تشريح ابزار- تكنيك راي گيري وزني يك تقدم (مزيت) را براي يك انتخاب خاص محدود ميكند. هر شريك گروه تعدادي راي براي توزيع از ميان چندين انتخاب طبق انتخاب شخصي شريك دريافت ميكند. راي ها براي هر انتخاب جمع ميشود تا تعيين كند برچه تيم منتخبي متكي ميباشد.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : صفر قره داغيSgharedaghi2008@yahoo.com

تشريح ابزار تكنيك راي گيري وزني يك تقدم (مزيت) را براي يك انتخاب خاص محدود ميكند. هر شريك گروه تعدادي راي براي توزيع از ميان چندين انتخاب طبق انتخاب شخصي شريك دريافت ميكند. راي ها براي هر انتخاب جمع ميشود تا تعيين كند برچه تيم منتخبي متكي ميباشد.

كاربرد نمونه:

  • به منظور شناسايي الويت شريكان براي يك انتخاب، محصول يا خدمات خاص
  • حق راي گروهي يك انتخاب در ميان بسياري
  • آماده كردن گروه براي تصميم گيري اتفاق آرا

مرحله حل مسئله:

  • مسئله يا فرصت را انتخاب و تعريف نمائيد.
  • عوامل يا تغيير پنهاني را شناسايي و تجزيه و تحليل نمائيد.
  • راه حل هاي ممكن يا تغيير را توسعه و برنامه ريزي نمائيد.
  • راه حل يا تغيير را اجرا و ارزيابي نمائيد.
  • راه حل يا نتايج تغيير را اندازه گيري و گزارش دهيد.
  • تلاش هاي گروهي را شناسايي و پاداش دهيد.

يادداشت ها و نكات كليدي

– به اعضاي گروه تقريبا” 50 درصد حق راي را نسبت به انتخاب هايي كه راي داده شده اند، اختصاص دهيد.

روش گام به گام:

مرحله 1- كمك كننده هاي تيم همه گزينه هايي كه راي داده شده (در يك چارت flip ثبت مينمايد. مثال حق راي تيم براي انتخاب يك ابزار مشكل گشايي گروهيي را ببينيد.

مرحله 2- يك ماتريس (جدول اعداد) فهرست اسامي شركاء و گزينه هاي نشان داده شده در مثال را طرح ريزي كرده (نمايش داده)

مرحله 3- هر شريك 8 حق راي كه بين 5 گزينه توزيع ميشود دريافت ميكند.

مرحله 4- كمك كننده از هر شريك براي توزيع حق راي اش براي هر گزينه سوال ميكند.

مرحله 5- راي ها ثبت ميشود تا همه راي ها توزيع گردد.

مرحله 6- سرانجام، كمك كننده راي ها را براي هر گزينه جمع ميكند تا گزينه مرجع تيم را نشان دهيد. چارت flip تاريخ گذاري شده است.

مثالي از كاربرد نمونه:

حق راي تيم براي انتخاب ابزار مشكل گشايي گروهي تاريخ XX/XX/XX


ابزارها

 

 

اعضاي گروه 

مشكل گشايي گروهي

با گردش نوبت

مشكل گشايي گروهي معكوس 

روش كرافورت اسليپ 

ابزار مشكل گشايي گروهي 

مشكل گشايي گروهي 

John L

1

1

1

2

3

Tony M

2

0

2

0

4

Steven K

2

1

1

2

2

Gina L

3

1

1

2

1

Jim M

2

2

0

2

2

Dana K

3

0

0

2

3

Peter A

1

2

1

2

2

جمع

14

7

6

12

17

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام