213- نمودار ون

بازدیدها: 8

کتاب Tool Navigator

ترجمه : صفر قره داغيSgharedaghi2008@yahoo.com

تعريف ابزار: يك نمودار ون براي شناسايي روابط منطقي مورد استفاده قرار ميگيردو و آن در نشان دادن (ارائه) رويدادها يا مجموعه هاي مشترك و متحد خيلي مفيد ميباشد. آن با نمايش هندسي ميتواند مفهوم منحصر به فرد و ساير قوانين احتمال يا نتيجه يك تجربه را متقابلا” تشريح نمايد.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : صفر قره داغي Sgharedaghi2008@yahoo.com

تعريف ابزار: يك نمودار ون براي شناسايي روابط منطقي مورد استفاده قرار ميگيردو و آن در نشان دادن (ارائه) رويدادها يا مجموعه هاي مشترك و متحد خيلي مفيد ميباشد. آن با نمايش هندسي ميتواند مفهوم منحصر به فرد و ساير قوانين احتمال يا نتيجه يك تجربه را متقابلا” تشريح نمايد.

كاربرد نمونه:

  • براي تشريح رابطه رويدادها، مجموعه ها يا رفتار
  • به منظور كمك به درك نتايج زمانيكه دو رويداد تقاطع دارند يا تركيب ميشوند
  • به منظور آزمايش صحت قياس منطقي به وسيله اعمال تفكر منطقي

مراحل حل مسئله:

  • مسئله يا فرصت را انتخاب و تعريف نمائيد.
  • عوامل يا تغيير پنهاني را شناسايي و تجزيه و تحليل نمائيد.
  • راه حل هاي ممكن يا تغيير را توسعه و برنامه ريزي نمائيد.
  • راه حل يا تغيير را اجرا و ارزيابي نمائيد.
  • راه حل يا نتايج تغيير را اندازه گيري و گزارش دهيد.
  • تلاش هاي گروهي را شناسايي كنيد و پاداش دهيد.

يادداشت ها و نكات كليدي:

نمودار ون كه توسط John venn در سال 1978 ايجاد شده بود بعنوان يك چهار گوش (مستطيل) كه فضاي نمونه را با دايره هايي كشيده شده داخل آن نشان داده شده كه همه احتمالات عمل متقابل و غير متقابل حوادث را نشان ميدهد. براي بدست آوردن بينش بيشتر درباره كاربردها در داخل حوزه احتمالات و منطق، بايستي به يك كتاب درسي درآمار مراجعه گردد.

 

روش گام به گام:

مرحله 1- حوادث يا مجموعه ها و روابط شان، اثر متقابل يا نتايج كه ممكن است استفاده از نمودار ون براي درك بهتر باشد، شناسايي كنيد، مثال كاربردهاي نمودار ون را ببينيد.

مرحله 2- يك نمودار ون بكشيد (طرح ريزي كنيد)، دايره ها را انتخاب كنيد و توضيحاتي تهيه نمائيد. توسط ديگران توضيحاتشان را نشان دهيد.

مرحله 3- به منظور كمك كردن به درك مفهومي در جلسات آموزشي يا ارائه (معرفي) نشان دهيد.

مرحله 4- مثالهايي براي تشريح مفهوم شناسايي نمائيد.مثالي از كاربرد ابزار

كاربردهاي نمودار ون تفكر منطقي

 

آزمايش صحت يك قياس منطقي:

– هيچ يك از گروه هاي كاري Self-directed گروه هاي توسعه محصول جامع نيستند.

– برخي از تيمها، گروه هاي كاري Self-directed ميباشند.

– بنابراين، برخي تيمها، گروههاي توسعه محصول جامع نميباشند.

منطقه سايه دار منعكس ميكند كه هيچ گروه كاري Self-directed وجود ندارد كه گروه كاري توسعه محصول جامع باشد

رابطه/ اثر متقابل

تشريح روش يادگيري ايده آل:

– تئوري (T)

– تحقيق (R)

– تمرين (P)

منطقه حاشيه دار منعكس ميكند كه همه يادگيري بطور عمده مستحكم ميباشد.

 

حل مسئله

اقلام براي عمل بر مبناي:

– تجربه شكايت مشتري (C.C)

– منابع سازماني قابل دسترس (O.R)

– گروه هاي پيشنهاد كننده حل مسئله

منطقه حاشيه دار مجموعه تركيبي را منعكس ميكند.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام