209 – نمودارخطی دو جهته

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 تعریف ابزار

نمودار خطی دوجهته به منظورزیر نظرگرفتن وثبت درصد تغییر ازیک دوره ی زمانی به دوره ی دیگر مناسب است. همچنین می تواند شماره های منفی ومثبت را نشان دهد، حد بالا وپائین فعالیت نرمال یا هر نوسان دیگر از نقطه صفرخط مرجع نمودار

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 تعریف ابزار

نمودار خطی دوجهته به منظورزیر نظرگرفتن وثبت درصد تغییر ازیک دوره ی زمانی به دوره ی دیگر مناسب است. همچنین می تواند شماره های منفی ومثبت را نشان دهد، حد بالا وپائین فعالیت نرمال یا هر نوسان دیگر از نقطه صفرخط مرجع نمودار

استفاده معمول

0 شرح دادن درصد تغییر مشخصه زمانی

0 اندازه گیری کردن ونشان دادن حد بالای نرمال وپائین فعالیت یا جهت حرکت به طورجهت دار

 

نکات واشارات کلیدی0

– خط مرکزی یا موقعیت صفر شاخص نمودارخطی دو جهته نقطه شروع برای هر خط است .

– تغییرات تفکیک شده درترتیب صعودی ونزولی

مراحل گام به گام:

گام اول:جدولی ترسیم کنید که نشان گر داده های جمع آوری شده از2 منبع یا بیشتر باشد. به مثال درصد تغییردرساعات گروه بندی توجه کنید.

گام دوم:نمودارخطی دوجهته ای را پایه ریزی کنید، شاخصی برای بالاترین درجه ی تغییرمشاهده شده درهردو جهت

گام سوم:طبق مثال نشان داده شده،داده را تفکیک کنید.

گام چهارم:نمودار کامل شده را برای درستی و ایجاد داده ی موضوع مورد نظربررسی کنید.

مثال کاربرد ابزار

تغییردرصد در ساعات تیمی

درصد% 1996 1995


بازاریابی فروش 25- 150 200

 مهندسی 25+ 800 640

 تولید صنعتی 50+ 2100 1400

 حمایت خدمات 30- 700 1000

 منابع بشری 11+ 300 270

 

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام