208- شبکه ارزیابی دوبعدی

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

تعریف شبکه:

شبکه دوبعدی ارزیابی یک ابزارجمع آوری قوی داده است که ازدیگرتکنیکهای تحقیق یک بعدی ارزیابی است برای اینکه می تواند به طورموثری در بنیان نهادن خطوط مثبت استفاده شود که اشاره به پیشبرد مورد نظر خواهد داشت.

به خصوص این وسیله در تعیین سطوح رضایت مشتری موجود ،مشخص کردن عملکرد نقصان ها یا بررسی درصد کیفیت ،روحیه و دیگر موضوعات مردم مفید است.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 تعریف شبکه:

شبکه دوبعدی ارزیابی یک ابزارجمع آوری قوی داده است که ازدیگرتکنیکهای تحقیق یک بعدی ارزیابی است برای اینکه می تواند به طورموثری در بنیان نهادن خطوط مثبت استفاده شود که اشاره به پیشبرد مورد نظر خواهد داشت.

به خصوص این وسیله در تعیین سطوح رضایت مشتری موجود ،مشخص کردن عملکرد نقصان ها یا بررسی درصد کیفیت ،روحیه و دیگر موضوعات مردم مفید است.

استفاده معمول:

-متمرکز شدن در حل مسئله یا تلاش های مربوط به پیشبرد پروسه یا مهمترین موضوعات برای مشتری

-اندازه گیری کردن یا مقایسه عملکرد برای مشتریان داخلی یا خارجی

-ترجمه کردن یا اولویت دادن به اظهار نظر مشتری

-تفکیک ،رده بندی و تفسیر کردن ارزیابی داده برای عمل اصلاحی ممکن

نکات و اشارات مهم:

مراحل گام به گام

گام اول:یک وسیله ارزیابی دو بعدیبا 10 تا 12 سوال ایجاد کنیدکه در بر گیرنده 3 تا 4 فضای مربوط باشد . به مثال شبکه ارزیابی دو بعدی توجه کنید ارزیابی رضایت مشتری

گام دوم:شبکه هایی را برای هرجفت پاسخ مربوط به هر سوال بکشید وتعیین کنید.

گروه هایی را انتخاب کنید طبق چیزی که در مثال دیده شد همان طور که برای مشتری کیفیت قلمداد شده مهم است با انتخاب های مخصوص مشتری قلمداد شده

گام سوم:این ارزیابی را سروسامان دهید وداده پاسخ را جمع آوری کنید

وطبق افزایشات شبکه های مخصوص تفکیک کنید.

گام چهارم:نکات پراکنده(شاخه ها) را جمع آوری کنید ومشخص کنید آیا

عمل تقویت نیاز است. برای مثال، آیا یک شاخه از نکات داده قابل تقسیم

شدن به 4 ربع دایره است،(کیو آر) حل مسئله یا پیشبرد کار نیاز است تا

به اجرا دربیاید.

گام پنجم:نهایتا نتایج ارزیابی را خلاصه کنید ویک برنامه عملی مورد نظررا ایجاد کنید.

مثالی از کاربرد ابزار

شبکه دو بعدی – ارزیابی رضایت مشتری

 

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *