206 – رده بندی سه گانه

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 

ابزار رده بندی سه گانه در هر چه کوتاهتر کردن لیست بلندی از موارد مناسب است و شامل تمام شرکت کنندگان در بحث ارزیابی و روند رده بندی می شود.این لیست از موارد با معیار ایجاد شده توسط گروه مقایسه می شودو سه دوره از رده بندی تکمیل شده تا لیست نهایی مواردی که این معیار را دست می دهدگسترش دهد.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 

 

ابزار رده بندی سه گانه در هر چه کوتاهتر کردن لیست بلندی از موارد مناسب است و شامل تمام شرکت کنندگان در بحث ارزیابی و روند رده بندی می شود.این لیست از موارد با معیار ایجاد شده توسط گروه مقایسه می شودو سه دوره از رده بندی تکمیل شده تا لیست نهایی مواردی که این معیار را دست می دهدگسترش دهد.

استفاده معمول:

بحث کردن و رده بندی کردن موارد یا مباحثات به منظور ایجاد لیستی برتر از موارد یا مباحثات لازم به عنوان یک نقطه شروع به منظور پایه ریزی اتفاق آرای تیم.

-به توافق رسیدن اعضای تیم بر این اساس که کدام عقاید،مسائل یا فرصتها باید منابع تخصیص داده شده را دریافت کنند.

-برای تیم انتخاب چیزی که مشخص شده مهمترین مورد از یک لیست بلند از موارد باشد مهم است.

(این قسمت قبلا ترجمه شده)

نکات و اشارات مهم:

این تیم است که تصمیم می گیرد که با کدام معیار هر تیم ارزیابی شود.

سه دوره از رده بندی در وهله اول با بسیاری از موارد ،سپس 3 مورد و در نهایت یک مورد برای هر عضو شرکت کننده در سیستم.

مراحل گام به گام:

گام اول:این تیم است که تصمیم می گیرد در طول پروسه رده بندی که یک معیار کدام را ارزیابی خواهد کرد،معیار مناسب برای مثال نشان داده شده هستند.(الف)تاثیر یا پیامد تلاش(ب)حمایت/هدف نظامند(پ)نیازهای منابع(ت)تایید کارمند واحتمال آن.به مثال نظریه هایی برای بهبود کیفیت توجه کنید.

گام دوم:شرکت کنندگان در تیم لیست موارد را به منظور توافق بر سر معیار مقایسه می کنند در دوره اول شرکت کنندگان به هکان اندازه از عناوین انتخاب می کنند که فکر می کنند معیار را درست خواهد کرد.تمام انتخاب ها با تکمیل کننده تیم مطابقت می کند.

گام سوم:تمام مواردی که حد اقل 5 برچسب امتیاز کسب کرده اند در طول یک دوره در یک لیست تازه کاهش یافته ی موارد در دوره دوم محاسبه خواهند شد.بحث ها و تصریحات بیشتر رخ می دهد و اعضای تیم توضیح می دهند که چرا مواردخاص انتخاب شده اند.

گام چهارم:دوره دوم رده بندی رخ می دهد.این بار هر عضو تیم می تواندتنها حداقل 3 مورد را انتخاب کند.هیچ کس نمی تواند فقط یک مورد یا بیشتر از یک بار در هر دوره را انتخاب کند.

گام پنجم:دو مرتبه این لیست توسط تسهیل کننده تیم بازنویسی می شود.این موارد با 3یا بیشتر از 3 نشان تایید در این لیست بازبینی شده مشمول شده اند.

گام ششم :اعضای تیم اکنون دوره سوم را با انتخاب تنها یکی از موارد باقی مانده کامل می کنند.لیست نهایی بر حسب شماره نشانه تایید رده بندی شده است ،بالاترین و پایین ترین شماره طبق مثالی است که نشان داده شده.

مثالی از کاربرد ابزار:

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام