147- نسبت قابلیت پروسه

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

نسبت های قابیت پروسه به منظور تعیین نوسان پروسه که نشئت گرفته از دلایل طبیعی یا خاص هستند ،محاسبه می شود.

همچنین این نسبتها سی پی،سی پی کی،نامیده می شوند،گوناگونی پروسه را به منظور طراحی مشخصات (خطای مجاز)را بیان کنیدکه منعکس کننده انتظار یا احتیاجات مشتری باشد.سی پی،به منظور اندازه گیری عملکرد واقعی پروسه استفاده شده است.


کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 

نسبت های قابیت پروسه به منظور تعیین نوسان پروسه که نشئت گرفته از دلایل طبیعی یا خاص هستند ،محاسبه می شود.

همچنین این نسبتها سی پی،سی پی کی،نامیده می شوند،گوناگونی پروسه را به منظور طراحی مشخصات (خطای مجاز)را بیان کنیدکه منعکس کننده انتظار یا احتیاجات مشتری باشد.سی پی،به منظور اندازه گیری عملکرد واقعی پروسه استفاده شده است.

استفاده معمول

-برآورد کردن این که چقدر این پروسه احتیاجات مشتری را رسیدگی می کند.

-کنترل کردن و اندازه گیری کیفیت محصول

-تایید کردن تغییر پذیری پروسه به منظور طراحی مشخصات

-ترویج کردن ارتباطات میان مهندسین طراح ،تهیه کنندگان و تولید

نکات و اشارات مهم:

-تعاریف نسبتهای قابلیت پروسه

سی پی:اندازه ایده آل یا بالقوه قابلیت پروسه.شاخص سی پی بهترین توانایی در عمل کردن در طول پایین ترین و بالاترین طرح محدودیت های مشخصات منعکس می کند.(ال اس ال—یو اس ال)

سی پی کی:اندازه واقعی یا مشخص شده ی عملکرد پروسه.شاخص سی پی کی /منعکس کننده اندازه واقعی یا متوسط پروسه مشخص شده که مربوط به تعیین مقصور است می باشد.

سی پی یو:قابلیت بالای پروسه

سی پی ال:قابلیت پایین پروسه

میو یا ایکس دوبل بار :متوسط پروسه

 

نکات و اشارات مهم

معادلاتی برای محاسبه سی پی و سی پی کا

ت    طرح خطای مجاز    

Cp=

    پروسه متغیر

    

    تصریح محدودیت تحتانی-تصحیح محدودیت فوقانی

Cp=

 

یو اس ال=تصریح محدودیت فوقانی

ال اس ال=تصریح محدودیت تحتانی

میو=غالبا به عنوان میانگین پروسه نشان داده می شود.وسیله طرح مورد نظر داده می شود.

نکته:به جدول گزاره فضای تحت منحنی نرمال در پیوست ،جدول آ برای کسب اطلاعات بیشتر توجه کنید.

مراحل گام به گام:

گام اول:تیم با هدف کاهش تغییر پذیری روندکار شکافانه شکل گرفته است.

گام دوم:به خاطر روند جمع آوری داده ،داده ی پروسه چون مشخصات خطاهای مجاز محصول خاص،نمودار کنترل،نمونه های اندازه گیری و محاسبات تاریخی داده اندوخته می شود.به مثال دور نگار تعمیم اندازه های سیم توجه کنید.

گام سوم:نمونه داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی سازماندهی و خلاصه شده اند.

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *