145- تعیین مسئله

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 ابزارتعیین مسئله اعضای تیم را به یک فهم مشترکی از مسئله مجهز می کند.بعلاوه این وسیله به اولین گام منظبط جمع آوری مشخصه اشاره میکند،داده مناسب به منظور نوشتن وضعیت مسئله که به طور واضحی شرایط غیر قابل قبول را همان گونه که هست تعریف کنندو هر گونه پروژه واریانس یا دلایل بالقوه آن اشاره دارد.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 ابزارتعیین مسئله اعضای تیم را به یک فهم مشترکی از مسئله مجهز می کند.بعلاوه این وسیله به اولین گام منظبط جمع آوری مشخصه اشاره میکند،داده مناسب به منظور نوشتن وضعیت مسئله که به طور واضحی شرایط غیر قابل قبول را همان گونه که هست تعریف کنندو هر گونه پروژه واریانس یا دلایل بالقوه آن اشاره دارد.

همچنین تعیین مسئله باید موقعیت شرایط را توصیف کند و یا روند را که باید تقویت شود.

استفاده معمول

-محقق کردن هدف حل-مسئله یا اصلاح هدف

-مشخص کردن شرایط حقوقی که به عنوان مشکل مورد توجه قرار گرفتند

-جمع آوری کردن داده های مربوط به مسئله و حتی الامکان مشخص کننده ریشه دلایل

-برآوردن نیاز به منظور داده های بیشتر

نکات و اشارات کلیدی

یک تعیین مسئله برتر آن است که داده های قابل اندازه گیری را منعکس می کندو به لحاظ کمیتی داده اظهار شده اعداد،درصدها،دوره های زمانی،مقادیر،امتداد نرخ و غیره هستند.به لحاظ کیفیتی داده های بیان شده تعابیر،جمعیت شناختی ها یا هر سطحی از داده های اسمی هستند.

مراحل گام به گام

گام اول:تیم روند تعیین مسئله را با بحث درباره شرایط موجود شروع می کند.به این ترتیب که این شرایط شکل تعیین مسئله نامیده می شود.اطلاعات را گسترش دهیدتا آنجا که تمام داده های ثبت شده و ورودی های کلامی را در بر گیرد.به مثال تعیین مسئله توجه کنید.کیفیت خدمات

گام دوم:بعد،شرایط قابل ترجیح ،که در شرایط فعلی باید این گونه نامیده شود،بحث می شود.این شرایط ایده آل فاصله ای قابل مشاهده را در اجزای پروژه همان طور که بیان شد منعکس می کند.

گام سوم:این فاصله ایجاد شده بین بین دو ناحیه را با اطلاعات همان طور که با اعداد 2و1 در مثال شکل تعیین مسئله مشخص شد پر کنید.

گام چهارم:از اطلاعاتی استفاده کنید که از شماره های 1و2 پیروی می کند.و فرم را با اطلاعات مناسب تهیه شده برای دو ستون استفاده کنید.در شماره 3مسئله حادث شده و در شماره 4 حل شده است.در گام نهایی بیان نهایی مسئله در بر گیرنده اصول موشکافانه مسئله که در فرم پیش رفته بود را گسترش دهید.

گام چنجم:تیم بیان مسئله را همان طور که در شماره 5 نشان داده شد به اتمام می رساند تیم به اتفاق آرا رسیده است و همه ی تیم دست ازد کار کردن می کشند.

مثال کاربرد ابزار

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام