142 – اولویت اجماع ماتریس

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

تعریف کلی

اولویت ماتریس ها که برای اولین بار توسط تی ال ساتی (1998)معرفی شد سابق بر این از میان پرژه ها-مسائل-و یا انتخابها آنهایی را که بر اساس تثبیت گروهی و یا معیار یک جانبه تنظیم شده بود در اولویت قرار دهد0

سه نوع ساختار ماتریس مطرح شده عبارتند از :الف)روش مقیاس تجزیه ای کامل ب)روش اجماع معیار پ)ترکیب ارتباط درونی حرف مرکب/ماتریس0روش اتفاق آرا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تجارب گروهی در راه بردن به یک تصمیم کلی به مشکل بر می خورند0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

تعریف کلی

اولویت ماتریس ها که برای اولین بار توسط تی ال ساتی (1998)معرفی شد سابق بر این از میان پرژه ها-مسائل-و یا انتخابها آنهایی را که بر اساس تثبیت گروهی و یا معیار یک جانبه تنظیم شده بود در اولویت قرار دهد0

سه نوع ساختار ماتریس مطرح شده عبارتند از :الف)روش مقیاس تجزیه ای کامل ب)روش اجماع معیار پ)ترکیب ارتباط درونی حرف مرکب/ماتریس0روش اتفاق آرا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تجارب گروهی در راه بردن به یک تصمیم کلی به مشکل بر می خورند0

کاربرد معمول(رایج)

 به کار بردن معیار اتفاق آرای گروهی برای انتخاب و تصمیم به منظور عملکرد بیشتر

-اولویت بخشیدن به مسائل یا انتخاب ها بر اساس معیار یک جانبه تنظیم شده از میان تمام فعالیت ها0

-انتخاب کردن و اولویت دادن به تغییر پیشنهادی انتخابها

-تخصیص دادن منابع محدود به انتخاب بسیار مهم0

 

نکات کلیدی

 روش اتفاق آرا : استفاده از این روش تقریبا آسان و بسیار انعطاف پذیر برای تیم برای اولویت بندی است .به طور ساده اتفاق آرا برای معیار ارزش و روش های رده بندی شده می تواند استفاده شود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی مراحل اولویت بندی می توان به کتاب توماس ال ساتی یعنی تصمیم گیری برای رهبران –جهان پیتس برگ سال 1988 اشاره کرد.

پروژه مرحله به مرحله

 

گام اول:این تیم است که تصمیم میگیرد چه پروژه-مسئله ویا انتخابی نیاز به اولویت بندی دارد.

گام دوم:به منظور این که یک روش ماتریس اولویت بندی شده انتخاب شود3گزینش وجود دارد.

-روش تحلیلی کامل

-روش اتفاق آرا

-ای دی ا ماتریس

گام سوم:تیم برای روشهای اولویت بندی جمع آوری داده تصمیم می گیرد وایجاد کردن لیستی از معیارها به مثال روش اتفاق آرا توجه کنید.

گام چهارم:بعد تیم همان طور که درماتریس نشان داده شد روش های جمع آوری دادهها را رده بندی می کند.

گام پنجم:همان طور که در ماتریس نشان داده شده تمام زوایای ماتریس محاسبه شده است و جمع کل ردیفها مشخص شده است.

گام ششم:محاسبات وتاریخ ماتریس را چک کنید.

مثالی از کاربرد وسیله

روش معیار اتفاق آرا

مثال:

 

*اتفاق آرای اعضای تیم به منظور ارزیابی معیارها

اعضای گروه ارزش عددی یک را در میان پنج معیار توزیع کرده اند.

مثال:به منظور کیفیت داده ها اعضای گروه ارزش ها را با هم ترکیب می کنند .

66/1با جمع اعداد 40/0+33/0+25/0+33/0+305/0 مصاحبه می شود.

7=بزرگترین رده-مطلوب ترین عدد!1=پایین ترین رده –کم ترین تاثیر**

مثال:روش ارزیابی در جمع آوری ارزش داده ها پایین ترین رده را دارد.

***ضرب در هر بخش :رده ضربدر ارزش معیار مثال:65/0*7

****جمع کل در هر ردیف به منظور مشخص کردن اولویت بهترین روش کلی

 

مثال:50/29=85/1+62/11+45/9+08/2+55/4

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *