119- توزیع احتمال نرمال

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

تو صیف ابزار

از توزیع احتمال نرمال به طور گسترده ای در کنترل آماری فرآیند (Spc) ، الگو برداری و توصیف توزیع های مختلف داده و در مراحل تست کردن فرضیه که در تحقیقات علمی یافت می شود ، استفاده می گردد.

مفاهیم داده های نمونه دارای توزیع نرمال ، پایه استنباط های گرفته شده در باره یک جمعیت بر اساس نمونه های گرفته شده از جمعیت منبع می باشد .

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

تو صیف ابزار

از توزیع احتمال نرمال به طور گسترده ای در کنترل آماری فرآیند (Spc) ، الگو برداری و توصیف توزیع های مختلف داده و در مراحل تست کردن فرضیه که در تحقیقات علمی یافت می شود ، استفاده می گردد.

مفاهیم داده های نمونه دارای توزیع نرمال ، پایه استنباط های گرفته شده در باره یک جمعیت بر اساس نمونه های گرفته شده از جمعیت منبع می باشد .

کاربرد نوعی

*نشان دادن متغییر بودن داده ها

*بکاربردن مفاهیم الگوی «نرمال» برای فعالیت های کنترل آماری فرآیند (Spc) .

*نشان دادن اهمیت داده ها ، امکانپذیرساختن تغییرات ، و نمایش مقیاس های اندازه ها و رابطه آنها در زیر منحنی .

نکات مهم و کلیدی

توزیع احتمال نرمال ، یک توزیع متقارن و زنگوله ای شکل است که غالباً در تحلیل های آماری مورد استفاده قرار می گیرد . میانگین ریاضی () ، میانه () و مد() دارای یک مقدار یکسان هستند و در مرکز و نوک منحنی قرار می گیرند . این اندازه ها ، میانگین ها هستند و بنابراین اندازه متمایل به مرکز محسوب می شوند . اندازه های پراکندگی ، اندازه های زیر منحنی هستند که بطور افقی به چپ یاراست حرکت می کنند تا نواحی یا احتمال را نشان دهند و در میان دیگران ، انحراف های استاندارد (S) ، مقادیر z (Z) ، و درصد ها (%) ، غالبا در آمار استنباطی و توصیفی مورد استفاده قرار می گیرند .

روش گام به گام

گام 1-یک نمونه از داده ها را به منظور کنترل کردن اهداف کیفی ، توانایی فرآیند ، یا احتمال عیوب جمع آوری کنید . مثال نرمال کردن داده های نمونه برای کاربرد های Spc را ببینید .

گام 2-میانگین جمعیت (µ) و انحراف استاندارد () را محاسبه کنید .

گام 3-هر گونه اندازه گیری را با استفاده از معادله امتیاز z تغییر دهید ، همانطور که دراین مثال نشان داده شده است .

گام 4-به جدول ویژگیهای مساحت زیر منحنی نرمال مراجعه کنید تا درصد موقعیت احتمال مساحت زیر منحنی را تعیین کنید (ضمیمه ، جدول A ، را ببینید ) .

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام