116 – تحلیل نیاز ها

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

هدف اصلی از یک تحلیل نیازها ، تعیین این است که برای بستن یک شکاف موجود بین عملکرد واقعی و مطلوب (دلخواه ) چه نیازهایی باید رفع شوند . جهت ارزشیابی مناسب نیازمندیها ، یک مطالعه نظام یافته و سیستماتیک از فرآیند های سازمانی ، وظایف عملکرد شغلی، ونیاز های کارمند انجام می شود تا راه حل های بالقوه و بهبود های فرآیند جهت بستن شکاف های عملکرد شناسایی شوند .

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

هدف اصلی از یک تحلیل نیازها ، تعیین این است که برای بستن یک شکاف موجود بین عملکرد واقعی و مطلوب (دلخواه ) چه نیازهایی باید رفع شوند . جهت ارزشیابی مناسب نیازمندیها ، یک مطالعه نظام یافته و سیستماتیک از فرآیند های سازمانی ، وظایف عملکرد شغلی، ونیاز های کارمند انجام می شود تا راه حل های بالقوه و بهبود های فرآیند جهت بستن شکاف های عملکرد شناسایی شوند .

کاربرد نوعی

*ایجاد و ارزشیابی راه حل ها برای بستن شکاف ها اختلافات عملکرد شناسایی شده .

*تحلیل نیازهای سازمان .

مطالعه سازمان و فرآیند های آن جهت تعیین اینکه ، کارمندان برای انجام شغل های خود به چه چیزهایی نیاز دارند .

نکات مهم وکلیدی

*تحلیل های نیازها : بر اساس مجموعه داده ها است . بعنوان یک حداقل ،روش پایه و اساسی مستلزم اطلاعات و داده های آماری مربوط به افراد ، فرآیند ها ، مستندات ، روابط گزارشی ، منابع سازمانی ، اهداف و اقدامات عملکرد ، و برنامه ها و نتایج عملکرد میباشد .

روش گام به گام

گام 1- تیم اهداف را برای تحلیل نیازهایی که قرار است انجام شود ایجاد می کند .

گام 2-یک برنامه ساخته می شود تا داده های مورد نیاز جهت تعیین شکاف های عملکردی
راه حل های بالقوه بدست آید . مثال بهبود عملکرد کارمند را ببینید.

گام3-اعضای تیم تحقیق کرده و اطلاعات را جمع آوری و تحلیل می کنند ، راه حل های انتخابی و بهبود های فرآیند نهایی می شوند .

گام 4-یک لیست از نیازمندیهای منبع جهت بستن شکاف و فعالیت های بهبود فرآیند

گام5-یک برنامه پیشنهاد واقدام ساخته شده و برای مدیریت ارسال می شود .

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام