171 – نمودار دنباله

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

 

تعریف ابزارها

نمودار دنباله، یک ابزار کنترل کننده ساده است که به روند تغییر یا روش موجود در یک زمان خاص اشاره می کند. داده های مشاهده شده به طور منظم طرح ریزی شده اند و با یک خط که عملکردهای اجرایی را طرح می کند نشان داده شده اند. نمودارهای دنباله، می توانند برای کنترل هر متغیری در یک روند کاری کاهشی/ افزایشی یا متوسط در اجرا بکار گرفته شوند یا به طور ناقص ساخته شدند یا هر تغییری را در داده های عادی الگوی موجود ایجاد کنند.

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

 

تعریف ابزارها

نمودار دنباله، یک ابزار کنترل کننده ساده است که به روند تغییر یا روش موجود در یک زمان خاص اشاره می کند. داده های مشاهده شده به طور منظم طرح ریزی شده اند و با یک خط که عملکردهای اجرایی را طرح می کند نشان داده شده اند. نمودارهای دنباله، می توانند برای کنترل هر متغیری در یک روند کاری کاهشی/ افزایشی یا متوسط در اجرا بکار گرفته شوند یا به طور ناقص ساخته شدند یا هر تغییری را در داده های عادی الگوی موجود ایجاد کنند.

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل یا فرصت

شناسایی و تحلیل موارد یا تغییرات اصلی

گسترش و طرح احتمالی راه حل ها یا تغییر

اجرا و ارزیابی راه حل یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا تغییر نتایج

نکات کلیدی و تذکرها

  • نمودار دنباله، یک نمودار ساده است که وقایع و روندهای اجرایی را در قالب یک نمودار نشان می دهد. این نمودار، همانند کنترل مقتدرانه عمل نمی کند و اگر روند موجود در یا خارج از چارچوب روند محاسبه ای با محدودیت کنترل بالا یا پایین باشد قابل تعیین شدن است.
  • اشاره به شکل ا صلی ممکن است در افزایش یا کاهش شش یا نکات بیشتری از این روند (دنباله) تأثیرگذار باشد.
  • اشاره دیگر به روند تغییر ممکن است اجرای پی در پی نه یا نکات بیشتری را در خط مرکزی نمودار (x) دنباله ایجاد کند.
  • نمودار موجود حداقل دوازده نکته دارد که احتمال مشاهده الگوهای مفید و کارآمد را افزایش می دهد.

روش مرحله به مرحله

مرحله 1. اگر امکان دارد داده های قبلی روندی را که قابل مشاهده نیز هستند جمع آوری کنید. این روش یک خط نهایی یا یک میانگین برای نمودار دنباله فراهم می کند تا آنرا قابل ساخت کند. یک مثال از “ابزارهایی برایب گروهها” و برای آموزش شرکت کنندگان مشاهده کنید.

مرحله 2. گسترش نمودار دنباله زمان را به طور افقی و مجزا، یا مقیاس فواصل پی در پی را به شکل عمودی نشان می دهد.

مرحله 3. مشاهدات (ارزیابی ها) به یک روش متوالی ترسیم شده اند به همان شکلی که جمع آوری شده اند. نقطه داده ها با خط مستقیمی در ارتباط اند.

مرحله 4. همانطور که نمودار دنباله گسترش یافته، مسیرها، متغیرها یا علامت حاصل از مشکل اصلی چک خواهد شد.

مرحله 5. تاریخ و زمان ترسیم نمودارهای دنباله برای تعیین مشکلات ایجاد شده اند.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام