170 – تعاطی افکار با نوبت گردشی

کتاب Tool Navigator

ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

تعریف ابزارها

ابزار تعاطی افکار با نوبت گردشی یک متغیر از نوبت گردشی کلاسیک در گروه تسهیل کنندگان است که از شرکت کنندگان نیز استفاده می کند (سبک نوبت گردشی) تا عقاید آنها را ارائه دهد که در نمودار فلیپ نیز نوشته شده. این روش در بکارگیری از شرکت کنندگان مفید است، که شامل قدرت بیان کمتری ست، و شانس یکسانی در شرکت کردن در این روند دارد و به طور گسترده افراد برجسته بیشتری را نشان می دهد.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

تعریف ابزارها

ابزار تعاطی افکار با نوبت گردشی یک متغیر از نوبت گردشی کلاسیک در گروه تسهیل کنندگان است که از شرکت کنندگان نیز استفاده می کند (سبک نوبت گردشی) تا عقاید آنها را ارائه دهد که در نمودار فلیپ نیز نوشته شده. این روش در بکارگیری از شرکت کنندگان مفید است، که شامل قدرت بیان کمتری ست، و شانس یکسانی در شرکت کردن در این روند دارد و به طور گسترده افراد برجسته بیشتری را نشان می دهد.

برنامه کاربردی نوعی

 • جمع آوری سریع عقاید بدون انتخاب شرکت کنندگان
 • گسترش عقاید، موارد ریشه ای ممکن یا راه حل های اصلی
 • اطمینان از اینکه هر شرکت کننده ای در گروه به میزان یکسانی به رسمیت شناخته شده تا عقایدشان را مطرح کنند.

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل یا فرصت

شناسایی و تحلیل موارد یا تغییرات اصلی

گسترش و طرح راه حل های احتمالی و تغییر

اجرا و ارزیابی راه حل و تغییر

ارزیابی و گزارش راه حل یا نتایج حاصل از تغییرات تشخیص و بررسی تلاشهای گروهی

تفکرات و نکات کلیدی

 • ابزار تعاطی افکار با نوبت گردشی

مزیتها

 • ایجاد وضعیت تساوی گرایی در بین شرکت کنندگان
 • بدون سلطه انفرادی بر روند
 • شرکت کنندگان بیشتر (شامل شرکت کنندگان اشاره شده)
 • تمرکز بیشتر بر عقاید مطرح شده
 • استفاده مجانی یا تهیه اطلاعات از عقاید دیگران

معایب

 • ایجاد گرفتاری برای شرکت کنندگان در انتظار برای تغییر آنها
 • پیدا کردن زمان تلف شده وقتی که منتظر تغییر هستیم
 • توقف ناگهانی
 • فشار اعمال شده بر شرکت کنندگان تا وقتی که پاسخ شان را مطرح کنند

روش های مرحله به مرحله

مرحله 1. گروه یک تسهیل کننده از خارج از “گروه” تعیین می کند.

مرحله 2. تسهیل کننده روند تعاطی افکار با نوبت گردشی را توضیح می دهد و نمودار فلیپ را با قوانین زیر نشان می دهد: یک نظریه در هر زمان، مرحله به مرحله انجام دادن روند موجود، نمودن نظریه ای برای ارزیابی، “مسیر” جائز، عقاید نادرست پذیرفته شده، “جمع آوری” عقاید.

مرحله 3. وضعیت مسئله یا موضوعی که برای تمامی شرکت کنندگان نشان داده شده. مثال کاهش دانش آموزان را با ضریب غیرواقعی در آمویبش زمانبندی شده مشاهده کنید.

مرحله 4. شرکت کنندگان نسبت به نوبت گردشی و عقایدشان اعلام خطر کرده اند. تسهیل کننده همه عقاید را در نمودار فلیپ ثبت می کند. وقتی که شرکت کنندگان عقاید دیگران را مشاهده می کنند، عقاید خود یا افکارشان را با آنها هم آهنگ می کنند.

مرحله 5. این روند به طور مستمر انجام می شود، و این عقاید ثبت می شود تا همه شرکت کنندگان طی یک دوره آنها را مطرح کنند.

مرحله 6. تسهیل کننده نمودار فلیپ را زمانبندی می کند، از شرکت کنندگان تشکر می کند و دوره را به اتمام می رساند.

مثالی از کاربرد ابزارها

کاهش دانش آموزان ضریب “فضای خالی” را در آموزش برنامه ریزی می کند.

 • تأیید موقعیتها
 • توجه به پیام باقی مانده
 • چک کردن آنچه که ثبت شده
 • ثبت نهایی
 • زمانبندی توزیع شده
 • آگاه کردن دانش آموزان تغییر کرده
 • دادخواست موسسه
 • آگاه کردن بازرس از “فضای خالی”
 • ثبت همه فضاهای خالی
 • تغییر برنامه کلاس
 • اطمینان از عدم ناهماهنگی در برنامه ریزی
 • ارسال آموزش پیشرفته از طریق پوست
 • تماس با دانش آموزان فقط تا قبل از کلاس
 • ایمیل دانش آموزان
 • ارسال فهرست به رئیس مؤسسات
 • چک کردن روند اجرایی
 • ثابت کردن گزارش ماهیانه روند آموزش
 • پوشش از دانش آموزان در مورد چگونگی توسعه
 • احضار واحدهای آموزش دیگر
 • معیار روند موجود
 • کتاب راهنما
 • صرفنظر از دریافت کارمزد

 کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *