169 – نقش های محوری

کتاب Tool Navigator

ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

تعریف ابزارها

فعالیت نقشهای محوری یک ابزار بسیار مؤثر برای گسترش دیدگاه گروه در مورد پیامدهای احتمالی یا نتایج حاصل از مسائل سازمانی ست که تغییر کرده اند یا اجرای آنها بر روی روند موجود تولید یا توسعه خدمات تأثیرگذار است. چرخیدن بین این نقش ها منجر می شود که دیدگاههای متفاوتی در مورد نقشها یا موقعیت آنها همانند روش های فردی یا سهامدارانه کسب کرد، این دیدگاهها نقش خاصی را در این روند اجرا نمی کنند.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

تعریف ابزارها

فعالیت نقشهای محوری یک ابزار بسیار مؤثر برای گسترش دیدگاه گروه در مورد پیامدهای احتمالی یا نتایج حاصل از مسائل سازمانی ست که تغییر کرده اند یا اجرای آنها بر روی روند موجود تولید یا توسعه خدمات تأثیرگذار است. چرخیدن بین این نقش ها منجر می شود که دیدگاههای متفاوتی در مورد نقشها یا موقعیت آنها همانند روش های فردی یا سهامدارانه کسب کرد، این دیدگاهها نقش خاصی را در این روند اجرا نمی کنند.

عملکردهای نوعی

  • جمع آوری دیدگاهها و نگرشهای مربوط به مسائل موجود
  • شناسایی مفاهیم، مطالب یا فرصتهای موجود با توجه به گروه قبل از اینکه عملی اتفاق بیفتد.
  • مشاهده احتمالات مختلف با اجرای نقش خاص یک روش ویژه با نقش فردی یا موقعیتش در سازمان

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل یا فرصت

شناسایی و تحلیل موارد یا تغییرات اساسی

گسترش و طرح راه حل های احتمالی و تغییر

ارزیابی و گزارش راه حل ها یا تغییر نتایج شناسایی و بررسی تلاشهای گروهی

 نکات کلیدی و تذکرها

  • با شرکت کنندگان 8-5 بهتر کار کنید.
  • نمودار فلیپ را برای هر نقش آماده کنید.
  • تنها یک فضا در یک زمان ایجاد کنید تا همه شرکت کنندگان یک نقش را به خود اختصاص دهند.
  • “مسیری” تعیین نشده.

روند گام به گام

مرحله 1. تسهیل کنندگان به آسانی چرخه ای با اسامی و نوشته ای در مورد مسائل موجود در مرکز چرخه فراهم می کنند.

کارتها و نمودار فلیپ در هر نقشی باید تعیین شده باشند. مثالی را در مورد مسائل اصلی با تعیین زمان تغییر مشاهده کنید.

مرحله 2. شرکت کنندگان در اطراف میز می نشینند و تسهیل کنندگان اهداف و نقش سازمان را توضیح می دهند.

مرحله 3. هر شرکت کننده ای به نقش فردی اش به عنوان یک مشکل نگاه می کند و شرکتها، بینش ها، عقاید یا پیشنهادات موجود در نمودار فلیپ را گزارش می کنند که در این نقش نیز موجود اند.

مرحله 4. این روند چرخشی مستمر و نظریات مربوط به آن در نمودارهای فلیپ ثبت شده اند، تا همه شرکت کنندگان در همه نقش ها شرکت کنند. “مسیری” مشخص نشده.

مرحله 5. تسهیل کننده به دوره و جمع آوری اطلاعات نمودار فلیپ برای مرحله بعدی گروه در حل مشکل یا توسعه کیفی، همانطور که در مثال نشان داده شده پایان می بخشد.

مثالی از تعریف ابزارها

مسائل اصلی با تعیین زمان تغییر

 

تاریخ: xx/xx/xx

نقطه نظر

– روندهای سخت زمان بر

– غیبت کمتر (تنها یک سازمان)

– کیفیت چرخه کار

– مشتری نمی تواند به کارمندان دسترسی داشته باشد

– ارتباطات مؤثر طی ساعتهای اولیه

– مشکلات زمانبندی شده (جلسات کارمندان و غیره)

– ارزیابی / مشاهده اجرایی

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *