141 – ماتریس اولویت دهی – ترکیبی

بازدیدها: 0

 کتاب Tool Navigator

ترجمه : علی قربانی زوارکی ali_gh2151@yahoo.com

توصیف ابزار

ابتدا به وسیله تی. ال. ساتی معرفی شده است. ماتریس های اولویت دهی برای اولویت دادن به پروژه ها ، مسائل یا گزینه هایی در تیم تأسیس، معیار های وزن دار استفاده می شود. سه نوع از ماتریس های ترکیبی که استفاده می شوند: (A) روش معیار تحلیلی کامل (B) روش معیار اتفاق ارا و(C) روش ترکیبی رابطه متقابل نمودار/ ماتریس. نوع (C)، روش ترکیبی زمانی استفاده می شود که گزینه های مرتبط محکمی باید به یک یا دو کاهش پیدا کند.


 کتاب Tool Navigator

ترجمه : علی قربانی زوارکی ali_gh2151@yahoo.com

توصیف ابزار

ابتدا به وسیله تی. ال. ساتی معرفی شده است. ماتریس های اولویت دهی برای اولویت دادن به پروژه ها ، مسائل یا گزینه هایی در تیم تأسیس، معیار های وزن دار استفاده می شود. سه نوع از ماتریس های ترکیبی که استفاده می شوند: (A) روش معیار تحلیلی کامل (B) روش معیار اتفاق ارا و(C) روش ترکیبی رابطه متقابل نمودار/ ماتریس. نوع (C)، روش ترکیبی زمانی استفاده می شود که گزینه های مرتبط محکمی باید به یک یا دو کاهش پیدا کند.

 

کاربرد موضوعی

 • برای بکار بردن معیار اجماع تیم برای انتخاب و تصمیم گیری در اعمال آتی.
 • برای اولویت دادن به میزانی از فعالیتها، مسائل یا گزینه هایی بر اساس معیار های وزن دار.
 • برای انتخاب و اولویت دادن به گزینه هایی از تغییرات پیشنهاد شده.
 • برای اختصاص دادن منابع به گزینه های پراهمیت.

 

فاز مشکل- راه حل    

 • انتخاب و تعریف مشکلات یا فرصتها            

شناسایی ظرفیت های بالقوه و تحلیل علل یا تغییر    

طرح توسعه و راه حل یا تغییر            

 • آلت و ارزیابی راه حل یا تغییر            

اقدام و گزارش نتیجه راه حل یا تغییر            

تشخیص و پاداش های تیم                

 

ملاحظات و نقاط کلیدی    

 روش ماتریس داده ها / تحلیلI.D.

 • این روش برای کامل کردن آسان است، بهرحال، هنگامی که روابط یا دلایل و اثر درجه بندی مشخص می شوند باید دقت بالایی داده شود.
 • برای اطلاعات بیشتر درباره فرایند اولویت دهی به کتاب تصمیم گیری برای رهبران، از دانشگاه سنت لوئیز (1988) نوشته توماس. ال. ساتی مراجعه کنید.

   

رویه قدم به قدم

 

گام 1 تیم تصمیم می گیرد که کدام پروژه، مسأله یا گزینه نیاز دارد تا اولویت داده شود.

گام 2 یک روش ماترس اولویت دهی بخصوصی که باید ایجاد شود انتخاب کنید. سه پیشنهاد وجود دارد:

 • روش معیار تحلیلی کامل
 • روش معیار اجماع
 • روش ماتریس/ I.D ترکیبی

گام3 تیم با بهترین فرآیند جمع آوری داده ها موافقت می کند. مثال I.D ترکیبی/ ماتریس روش ماتریس را مشاهده کنید.

گام4 بعد، تیم میزان استحکام روابط را تعیین می کند، اگر باشد، با مقایسه ی هر عنصر با همه ی عناصر دیگر، همانطور که در مثال ماتریس نشان داده شده.

گام5 جمع کل داخل و جمع کل بیرون و استحکام ستون ها را کامل کنید. این کار ماتریس را کامل می کند.

گام6 همه ی نشانه ها و محاسبات و تاریخ ماتریس را دوباره چک کنید.

 

مثالی از استفاده ابزار

 

I.D. ترکیبی / روش ماتریس

مثال: اکثر ارزش – مجموعه اطلاعات فعالیت ها اضافه شده.

 

کتاب Tool Navigator

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام