140 – ماتریس اولویت دهی – تحلیلی

کتاب Tool Navigator

ترجمه : علی قربانی زوارکی ali_gh2151@yahoo.com

 

توصیف ابزار

 ابتدا به وسیله تی. ال. ساتی معرفی شده است. ماتریس های اولویت دهی برای اولویت دادن به پروژه های مخصوص، مسائل یا گزینه هایی در تیم تأسیس، معیار های وزن دار استفاده می شود. سه نوع از ماتریس های ترکیبی که استفاده می شوند: (A) روش معیار تحلیلی کامل (B) روش معیار اتفاق ارا و(C) روش ترکیبی رابطه متقابل نمودار/ ماتریس. نوع (A)، روش تحلیلی، یک روش متداولی است.


کتاب Tool Navigator

ترجمه : علی قربانی زوارکی ali_gh2151@yahoo.com

 

توصیف ابزار

ابتدا به وسیله تی. ال. ساتی معرفی شده است. ماتریس های اولویت دهی برای اولویت دادن به پروژه های مخصوص، مسائل یا گزینه هایی در تیم تأسیس، معیار های وزن دار استفاده می شود. سه نوع از ماتریس های ترکیبی که استفاده می شوند: (A) روش معیار تحلیلی کامل (B) روش معیار اتفاق ارا و(C) روش ترکیبی رابطه متقابل نمودار/ ماتریس. نوع (A)، روش تحلیلی، یک روش متداولی است.

 

کاربرد موضوعی

  • برای بکار بردن معیار اجماع تیم برای انتخاب و تصمیم گیری در اعمال آتی.
  • برای اولویت دادن به میزانی از فعالیتها، مسائل یا گزینه هایی بر اساس معیار های وزن دار.
  • برای انتخاب و اولویت دادن به گزینه هایی از تغییرات پیشنهاد شده.
  • برای اختصاص دادن منابع به گزینه های پراهمیت.

 

فاز مشکل- راه حل    

 انتخاب و تعریف مشکلات یا فرصتها            

شناسایی ظرفیت های بالقوه و تحلیل علل یا تغییر    

طرح توسعه و راه حل یا تغییر            

  • آلت و ارزیابی راه حل یا تغییر            

اقدام و گزارش نتیجه راه حل یا تغییر            

تشخیص و پاداش های تیم                

            

    ملاحظات و نقاط کلیدی    

همه ضوابط روش تحلیلی بسیار پیچیده و وقت گیر است ؛ و وقتی استفاده می شود که پیامد یک تصمیم برای تیم یا سازمان بیشترین اهمیت را داشته باشد.

 برای اطلاعات بیشتر درباره فرایند اولویت دهی به کتاب تصمیم گیری برای رهبران، از دانشگاه سنت لوئیز (1988) نوشته توماس. ال. ساتی مراجعه کنید.

رویه قدم به قدم

 گام 1 تیم تصمیم می گیرد که کدام پروژه، مسأله یا گزینه نیاز دارد تا اولویت داده شود.

گام 2 تیم یک روش اولویت دهی به خصوصی را برای ترکیب شدن انتخاب می کند.

گام3 تیم به اولویت دادن موافقت می کند، برای مثال روش جمع آوری اطلاعات و ایجاد لیستی از معیارها (ماتریس اول را مشاهده کنید). همانطور که مشاهد می کنید، این ماتریس با استفاده از مهارت ” اهمیت ” معیار های ایجاد شده را رتبه بندی می کند.

گام4 ماتریس های ساخته شده (دوم تا چهارم) برای درجه بندی روش های جمع آوری اطلاعات از قبیل نظرخواهی، مصاحبه، تمرکز گروهی، محک زنی، و تابع گسترش کیفیت (QFD). برای هزینه، زمان/ فعالیت، و میزان داده ها از مقیاس رتبه بندی یکسان استفاده کنید.

گام5 ماتریسی بسازید که در مجموع بهترین روش جمع آوری اطلاعات را بر اساس معیار های وزن دار گسترش یافته قبلی و روش رتبه بندی اطلاعات جمع آوری شده درجه بندی (اولویت دهی) کند

گام6 داده ها و محاسبات همه ی نقشه ها را بررسی کنید.

 

نکات:

نکات :

* (124/0) از ماتریس اول (معیار) برداشته شده – ستون % را نگاه کنید : % 4/12

** (006/0) از ماتریس دوم (هزینه) برداشته شده – ستون % را نگاه کنید : % 6/0 ، برای ماتریس سوم و چهارم (زمان/ فعالیت ، میزان داده ها) نیز ادامه دارد.

*** (001/0) ضرب 001/ 0= 124/0 006/0

نظرخواهی در مجموع بهترین روش جمع آوری اطلاعات است.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *