83- توزیع فراوانی (fd )

کتاب Tool Navigator

ترجمه فاطمه چرخ انداز fcharkhandaz@yahoo.com

شرح افزار

 

یک توزیع فراوانی می تواند در جدولی منظم کمیت ( فاصله طبقات ) را به خوبی داده های کیفی سازمان یافته (اطلاعات )در یک نظم معنی دار نمایش دهد.

توزیع فراوانی اغلب به منظور دسته بندی اطلاعات برای نمودار نمودار دایره ای یا سایر نمودارها به کار برده می شود.


کتاب Tool Navigator

ترجمه فاطمه چرخ انداز fcharkhandaz@yahoo.com

شرح افزار

 

یک توزیع فراوانی می تواند در جدولی منظم کمیت ( فاصله طبقات ) را به خوبی داده های کیفی سازمان یافته (اطلاعات )در یک نظم معنی دار نمایش دهد.

توزیع فراوانی اغلب به منظور دسته بندی اطلاعات برای نمودار نمودار دایره ای یا سایر نمودارها به کار برده می شود.

نمونه قابل اعما ل

تعیین چگونگی داده های تقسیم بندی شده بر روی محورهای بالائی و پائینی یک طبقه قابل قبول.

 

مسئله و راه کارها (مرحله حل مسئله)

انتخاب و تعریف مسئله یا فرصت.

شناسایی و تجزیه و تحلیل دلائل یا تغیرات امکانپزیر.

یافتن و طراحی راه کارهای امکانپزیر یا تغییر.

تکمیل و ارزیابی پاسخ جدول (راه کارها ) یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا تغییر نتایج.

تائید و جایزه به تلاش گروه .

 

یادداشت ها ونکات کلیدی

تهیه مقدمات برای دسته بندی اطلاعات

تعیین طبقات توزیع R=(H-L)+1

برای گروه های اطلاعات کوچکتر, : N=<100 شماره فواصل دسته(C.I) بین 10-5

برای گروه های اطلاعات بزرگتر, N=>100 : شماره فواصل دسته (C.I) بین 20-10

دامنه فواصل طبقات ,20,10,5,3,2 برای شماره های کوچکتر(بعلاوه 0 برای گروه های بزرگتر)

انتخاب شماره فواصل طبقاتی:——-> طبقه R

از شماره ———————- =1.C

20 ,2.3,5,10

———> دامنه و گستره

بررسی کنید اگرپایین ترین نمره اطلاعات در گروه داده ها قابل تقسیم است/یک شماره هم رتبه از دفعاتی که آنها به وسیله C.1 اندازه گیری کنید اگر نه انتخاب کنید نمره پایین تری از اطلاعات جدید موجود

 

روش مرحله به مرحله

مرحله اولحساب کنید شماره امتیاز اطلاعات (N)یا مشاهدات(بر اساس شکایات مشتری ها )

25 21 17 15 10 31 22 15 17 16

26 22 18 15 11 26 14 24 10 19

37 23 19 16 12 27 12 16 22 17

28 22 19 16 13 28 24 16 13 14

29 24 19 16 14 19 22 21 29 19

31 24 19 17 14 25 19 17 15 18

مرحله دوم: شناسایی بالا ترین و پایین ترین امتیاز داده ها

بالا = 30

پایین=31

مرحله سوم:تخمین( تعیین)طبقه (R)

22=1+(10-31)=1+(N-L)=R

مرحله چهارم: تعیین کنید شماره فواصل گروه (1.C)و گستره شماره های

22

8ﮅ یا 7.3 C.1=————= –

\ 20-10-5-3-2

/ باید بین 10-5 باشد ↑ = دامنه

 

مرحله پنجم: جدول توزیع فراوانی داده ها را برای نمایش نو آوری ایجاد ایجاد نمائید:فاصله گروه ,فراوانی گروه(F)و فراوانی پشتیبانی(r)که بیانگر درصدی از مجموع کل (N)است.

 

یادداشت: نه پایین ترین عدد استفاده شده از 10هست که قابل تقسیم بوده بدون یک باقیمانده.

 

ادامه روش مرحله به مرحله

مرحله ششم:

وارد نمائید اطلاعات آماری آماده را به داخل جدول F.D ببینید مثال شکایت مشتری ها را به وسیله جدول اطلاعات (اطلاعات کمی ).

یادداشت: برای اطلاعات نهائی :بسازید یک جدول FD برای نمایش در مثال به منظور از عکس العمل مشتری.

 

مثال بروی دفتر ابزار (وسیله)

بر طبق شکایت مشتری ها

 


A. روز شکایت های مشتری   دوره(مدت)=30 روز 
فاصله طبقات  طبقات  طبقات rF (%)
11-9

14-12

17-15

20-18

23-21

26-24

29-27

32-30 

2

4

7

5

4

4

3

1 

6.67

13.33

23.33

16.67

13.33

13.33

10.00

3.33 

100,00 30 اطلاعاتxx/xx/xx

 


B.اطلاعات واکنش مشتری   جمع پاسخها=26 
طبقه  (N) %
رضایت مطلق

راضی

هیچ یک

مخالفت

مخالف مطلق

پاسخهای مبهم 

6

7

3

5

3

2 

23,08

26,92

11,54

19,23

11,54

7,69 

اطلاعاتxx/xx/xx 26 00/100

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *