80- تجزيه و تحليل حوزه ي نيرو

بازدیدها: 0

 کتاب Tool Navigator

ترجمه احسان اجنوردی super_golden2005@yahoo.com

  

(FFA) ابزاري شناخته شده و تاثير گزار براي تغيير سازمان است .

بعقيده كرت لوين (1951) كسي كه FFA را توسعه داد :

يك تغيير خوب نيازمند حذف ( نيروي بازدارنده اي ) مي باشد كه مانعي براي حركت به سوي ميل به تغيير توسط ( نيروي حركتي ) مي شود . علاوه بر آن ، اگر نيرو هاي مخالف در حوزه ي نيرو مساوي باشند . پس در نتيجه تغييري رخ نمي دهد . يك تيم FFA را در تلاش براي حل مشكل ( شناخت همه ي نيروهايي كه از حالت وجود مشكل جلوگيري مي كند در صورتي كه تمايل تغيير حل مشكل را داشته ) به كار مي رود . در بهترين حالت تغييرات زماني رخ مي دهد كه در اصطلاح بيان مي شود بدون تغيير است . پس حركت ميكند به سوي آن موقعيتي كه آرزوي سازمان است و به يك مؤسسه ي رسمي تغيير مي كند .


 کتاب Tool Navigator

ترجمه احسان اجنوردی super_golden2005@yahoo.com

 

(FFA) ابزاري شناخته شده و تاثير گزار براي تغيير سازمان است .

بعقيده كرت لوين (1951) كسي كه FFA را توسعه داد :

يك تغيير خوب نيازمند حذف ( نيروي بازدارنده اي ) مي باشد كه مانعي براي حركت به سوي ميل به تغيير توسط ( نيروي حركتي ) مي شود . علاوه بر آن ، اگر نيرو هاي مخالف در حوزه ي نيرو مساوي باشند . پس در نتيجه تغييري رخ نمي دهد . يك تيم FFA را در تلاش براي حل مشكل ( شناخت همه ي نيروهايي كه از حالت وجود مشكل جلوگيري مي كند در صورتي كه تمايل تغيير حل مشكل را داشته ) به كار مي رود . در بهترين حالت تغييرات زماني رخ مي دهد كه در اصطلاح بيان مي شود بدون تغيير است . پس حركت ميكند به سوي آن موقعيتي كه آرزوي سازمان است و به يك مؤسسه ي رسمي تغيير مي كند . 

  • تجزيه ي وضعيت يك مشكل و شناخت نيروي مشاركت يا ريشه ي اصلي مشكل
  • رسيدگي كردن به تغيير عامل هايي كه ممكن است يك راه حل براي مشكل يا يك شانس براي توسعه را پيشنهاد كنند .
  • جدا كردن و تقدم دادن به عناصر براي تجزيه و تحليل و واكنش
  • سازماندهي و پردازش اطلاعات مورد نياز براي تغيير يك پروژه .

 

انتخاب و تعريف مشكل و فرصت

شناخت و تجزيه علت ها با تغييرات بالقوه

توسعه و برنامه ريزي راه هاي ممكن يا تغيير

ابزار و ارزيابي راه حل و تغيير

اندازه گيري و گزارش ره حل

تغيير نتيجه تشخيص

رسم پيكان هايي كه ممكن است به دو سمت باشند :

  • يك پيكان دراز (طولي و نازك) كه مساوي با مقدار نيرو است .
  • يك پيكان تو پر نيروي قوي تر

 

نيروها ي جهت دار

گام اول :

تيم كمك كننده در ابتدا يك جدول كلي از FFA در يك تخته ي سفيد رسم مي كند .

 گام دوم :

اهداف تيم در جدول درج شده است . حال بحثي مشاركتي در باره ي فرآيند (مثالي از اهداف) ببينيد :

” ابزار هاي تيم “ آموزشي براي مهندسان

 گام سوم :

تيم ،ايده ها و فهرست ها يي از نيروهاي حركتي براي حالت مورد نظر روي تخته سفيد رسم مي كند .

 گام چهارم :

بعد از آ ، تيم استحكام نيرو ها را تعيين مي كند و استحكام را با طول پيكان هايي كه به نيروي ديگر مربوط شده نشان مي دهد .

پيكان بزرگتر = نيروي قوي تر

 گام پنجم :

خط مش ها در ميان اعضاي تيم براي برطرف كردن يا كاهش بسيار زياد( نيروهاي بازدارنده ) و اضافه كردن به تقويت ( نيروهاي حركتي ) براي رسيدن به اهداف بحث شده است .

گام ششم :

در آخر تيم فعاليت هاي برنامه ريزي شده را كه منعكس كننده ي فعاليت هاي نيازمند به ابزار تغيير هستند را توسعه مي دهد .

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام