48-ارزیابی خلاقیت

 

کتاب Tool Navigator

ترجمه: میترا عبادی Mitra.ebadi@yahoo.com

 

توصیف ابزار

گسترش پیداکرد توسط لیو موری (leo moore). تکنیک ارزیابی خلاقیت درطبقه بندی وضریب عملکرد لیست طولانی ایده های طوفان مغزی کاربرد دارد.آن باید به تیم ها با ارزیابی و طبقه بندی کردن ایده ها بر اساس معیارهای که از قبل تعیین شده بوده کمک کند.


 

کتاب Tool Navigator

ترجمه: میترا عبادی Mitra.ebadi@yahoo.com

 

توصیف ابزار

گسترش پیداکرد توسط لیو موری (leo moore). تکنیک ارزیابی خلاقیت درطبقه بندی وضریب عملکرد لیست طولانی ایده های طوفان مغزی کاربرد دارد.آن باید به تیم ها با ارزیابی و طبقه بندی کردن ایده ها بر اساس معیارهای که از قبل تعیین شده بوده کمک کند.

ویژگی کاربردی

 • دسته بندی لیستی از ایده های موجودکه استفاده شده از معیارهای تعیین شده گروهها
 • ارزیابی کردن و دسته بندی کردن ایده ها در گروهها
 • جدا کردن ایده ها وتوجه به راه حل ها برای اجرا (پیاده سازی)

توضیحات و نکات اصلی

 • شکل طبقه بندی ها بیشتر اوقات تابع نوع داده ها و وضعیت که با آن روبرو شده است.
 • ایده ها در سطوحی از اشکال می تواند طبقه بندی شده ، از ارقام رومی برای تعیین هر سطح استفاده شده .از این قبیل :

I= آسان انجام شدن کار

II= سخت انجام شدن کار

III= سخترین نوع انجام کار

 • معیار دیگر می توان برای تعیین کردن ارزش ، اهمیت ، هزینه و منابع مقرر شده استفاده شده.

I= منابع تعیین شده کم

II= منابع تعیین شده قابل توجه

III= مقدار زیادی از منابع تعیین شده

مرحله به مرحله روش کار

 1. تیم های تدارکات نمودارهایی از ایده های طوفان مغزی قبلی را نمایش داده برای مثال بهبود دادن کیفیت
 2. سهامداران معیاری برای ارزیابی تعیین کرده . در این مثال معیار آسان انجام شدن کار، سخت انجام شدن و سخترین نوع انجام کار است.
 3. تدارکات عناوین مربوط به خود را در 3 نمودار نوشته و سهامداران ارزیابی کرده و فراهم می کنند ایده ها را در 3 طبقه که در این مثال نشان داده شده است.
 4. بعدازآنکه همه ایده ها دسته بندی شدن؛ نتایج 3 دسته I-II-III بازنگری شده و تاریخ دار می شوند.
 5. در پایان گروه این 3 ایده دسته بندی شده را به مدیران عالی برای ارزیابی بیشتر و فعلیت نشان داده.

 

مثالی برای کاربرد ابزار

بهبود کیفیت

نمودار ساده 1 نمودار ساده 2

جلسه 8/19/xx                         جلسه 8/19/xx

موضوع : بهبود کیفیت             فاقد ابزار درست

آموزش بیشتر پایین آمدن رضایت شغلی

کوتاه شدن تاریخ تحویل مشخصات فنی نامشخص

بی تجربگی فاقد دستورالعمل

نداشتن ارتباطات روحیه و انگیزه پایین

اطلاعات گم نداشتن مقدار

عیب چیست؟ در برگرفتن مشتریان

تغییرات ثابت                                        کار پر تنش

نبودن بازرسی ها                                مشکلات تجهیزات

کار خیلی زیاد                                      نبود داده

تعطیلات موقتی زیاد                              احتیاج به گروههای حل مساله

گروه مخالف نبود                                  رویه کار

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *