28 – چك ليست

کتاب Tool Navigator

مترجم : مريم صفوي

شرح ابزار

چك ليست ابزار مفيدي براي راهنمايي كردن فعاليتهاي يك گروه و پيشرفت،‌ ايجاد گام هاي مهم و اطلاعات در يك رويه، جمع كردن و سازماندهي كردن اطلاعات است. و همچنين به هدف فرايند توليد براي توسعه محصول و حل مشكل كمك مي كند. چك ليست ها همچنين مي توانند براي كارهاي تعليمي (آموزشي) و رسيدگي امنيت مفيد باشند.

کتاب Tool Navigator

مترجم : مريم صفوي

شرح ابزار

چك ليست ابزار مفيدي براي راهنمايي كردن فعاليتهاي يك گروه و پيشرفت،‌ ايجاد گام هاي مهم و اطلاعات در يك رويه، جمع كردن و سازماندهي كردن اطلاعات است. و همچنين به هدف فرايند توليد براي توسعه محصول و حل مشكل كمك مي كند. چك ليست ها همچنين مي توانند براي كارهاي تعليمي (آموزشي) و رسيدگي امنيت مفيد باشند.

نوع در خواست

 • براي جلوگيري حذف از مرحله هاي بحراني در يك فرايند يا رويه (روش)
 • به عنوان سوال اگر موضوعات جدي يا عقايد كامل شوند يا فرض شوند.
 • براي جمع كردن و سازماندهي كردن اطلاعات براي تجزيه و مشكلات .

يادداشتها و اشاره هاي كليدي

 • بعضي از بيشترين چك ليست هاي رايج

مناطق زير را مي پوشانند:

 • توسعه محصول جديد
 • رفع مشكل
 • هدف توليد براي حل مسئله
 • شروع كردن و پيشرفت كردن
 • برگزيدن يا حق تقدم دادن
 • آموزش كار
 • جمع كردن اطلاعات و ضبط كردن

روش مرحله به مرحله

مرحله1 براي اولين گام، هدف و نامزد از چك ليست معين استفاده مي كند.

مرحله2 بنابر اين تحقيق براي تهيه كردن چك ليست هاي توسعه يافته انجام مي شود، همه نيازمندي ها را مي پوشاند، همه گزينه ها و يا پرسش ها را فراهم مي كند براي اطلاعات ويژه تا ثبت شوند.

مرحله 3 وقتي تغيير ساختمان چك ليست، فضا را براي جلوگيري از كامل شدن گام ها، عقيده ها، يا نمونه اطلاعات فراهم مي كند و همانطور كه در مثال نشان داده مي شود.

مرحله 4 پرسيدن موضوعات مهم كارشناسي، براي مرور پيش نويسي پاياني از چك ليست جهت حاصل شدن اينكه هيچ چيز مهمي ناديده گرفته نشده يا حذف نشده است.

مرحله 5 انجام دادن تجديد نظر پاياني و آزمايش چك ليست.

نمونه اي از درخواست ابزار

کتاب Tool Navigator

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *