212- تحلیل واریانس

کتاب Tool Navigator

 

ترجمه مصطفی فراهانی  

شرح ابزار واریانس

یک ابزار تحلیل ،تحلیل های فرآیند کلیدی یا انحرافات از خصوصیات در یک فرآیند انتخاب شده را یافت مینماید، به منظور کاهش یا کنترل ضربه جدی که به کیفیت خدمات یا محصول وارد می آورند.

به علاوه تحلیل واریانس اجازه می دهد که یک نگاه نزدیک تری به زمان تناوبی فرآیند ،اتلاف ، کار مجدد ،کیفیت عرضه کننده و هزینه های کلی داشته باشیم.

کتاب Tool Navigator

 

ترجمه مصطفی فراهانی  

شرح ابزار واریانس

یک ابزار تحلیل ،تحلیل های فرآیند کلیدی یا انحرافات از خصوصیات در یک فرآیند انتخاب شده را یافت مینماید، به منظور کاهش یا کنترل ضربه جدی که به کیفیت خدمات یا محصول وارد می آورند.

به علاوه تحلیل واریانس اجازه می دهد که یک نگاه نزدیک تری به زمان تناوبی فرآیند ،اتلاف ، کار مجدد ،کیفیت عرضه کننده و هزینه های کلی داشته باشیم.

درخواست نمونه ( مشخصه)

– جهت بکار بردن یک ابزار تحلیل واریانس پس از کامل کردن نقشه کشی فرآیند در تلاشهای حل مساله توسط تیم.

– برای مستند کردن تحلیهای کلیدی که یک اثر منفی کلی روی کیفیت محصول دارد.

– برای شناسایی قابلیت و صلاحیت فرآیند و انحرافات از احتیاج های مشتری.

– جهت انجام بهبودی فرآیند بعدی و فعالیتهای کاهش زمان تناوبی.

 

مراحل حل مساله بطور ویژه استفاده میشود توسط

– انتخاب و تعریف مساله یا فرصت پژوهش- آمار

– شناسایی و تحلیل مراحل یا تغییر پتانسیل قوه ابتکار- ابداع

– توسعه و برنامه ریزی راه حل های ممکن یا مهندسی

تغییر ابزار و ارزیابی راه حل یا تغییر آن مدیریت طرح

– سنجش و گزارش راه حل یا نتایج تغییر یافته تولید

– شناختن و پاداش دادن به تلاشهای گروهی بازاریابی- فروش

اجرا- مستند سازی

خدمات- حمایت

مشتری – معیارهای کیفیت

مدیریت تغییر

 

یاداشتها و نقاط کلیدی

ایجاد ماتریس تحلیهای واریانس

– مطمئن شوید که همه مراحل فرآیند در ماتریس جمع آوری و بطور مناسب مرتب شده باشند، یک جدول فرآیند این اطلاعات را فراهم میکند.

– ازیک مرحله سازگار جزئی در لیست کردن همه واریانسها استفاده کنید.

– روی اختلافها و واریانسهای کلیدی شناسایی شده بصورت پنهانی تمرکز کنید که میتوانید باعث بروز مشکلاتی در فرآیند شوند.

کم=1 متوسط=3 زیاد=5 مقیاس برخورد واریانس

12= واریانس # 12

13=واریانس کلیدی

 

  • جدول کنترل واریانس کلیدی

 نمونه های جدول کنترل واریانس کلیدی


واریانس کلیدی 

ریشه یابی 

کجا مشاهده شده اند 

کجا کنترل شده اند 

چگونه تغییر داده شوند 

#3- لیست موضوع قدیمی 

مدارک نادرست 

عرضه /ابزار کار 

کنترل مهندسی

تجدید نظر در مدارک

#10-کیفیت چوب قاب 

چوب ناقص 

مونتاژ اجزاء

شکایت مشتری 

تغییر عرضه کننده 

#21- اتصالات سست 

مهرهای شل 

کنترل نهایی

مونتاژاپراتور

آموزش اپراتور

 

روند پله به پله

مرحله اول : بعنوان مرحله اول ، فرآیند تیمی یک فرآیند انتخابی را ترسیم میکند . انچنانکه همه شرکت کنندگان یک فهم و دانش بیشتری از فرآیند بدست آورند.

مرحله دوم: سپس اجماع نتایج تیم بر احتیاجات ورودی و خروجی ، مبتنی بر مقیاس طرح و انتظارات و توقعات مشتری میگردد.

مرحله سوم: راهنمای تیم مفاهیم یک تحلیل واریانس را شرح میدهد و یک ماتریس تحلیل واریانس را روی یک وایت برد یا تخته رسم ترسیم میکند.

مرحله چهارم: شرکت کنندگان بر مراحل فرآیند اتفاق نظر میکنند و بطور متوالی همه واریانسهای فرآیند را لیست میکنند اعم از شناخته شده یا پنهانی.

مرحله پنجم:تیم مقیاس فشرده واریانس را ایجاد میکند وبه آنها ارزش عددی اختصاص میدهدکه بر دیگر فعالیتهاتاثیر میگذارد. نمونه مونتاژکنترل پنل شبیه سازی شده را ببینید.

مرحله ششم:واریانسهای کلیدی توسط اضافه کردن همه ارزشهای برخوردی زیرین هر مغایرت لیست شده شناسایی شده اند.

مرحله هفتم:سپس یک جدول کنترل واریانس ایجاد میشود.این جدول برای نگهداری همه واریانسهای کلیدی شناخته شده تیم مورد استفاده قرار میگیرد.

مرحله هشتم: بطور سیستمی ، تیم این جدول را کامل میکند.یک مثال در یادداشتها و نقاط کلیدی وجود دارد.اتمام این جدول بطور خیلی چشم گیر توانایی تیم را جهت کاهش یا حداقل کنترل واریانسهای کلیدی که با کیفیت محصولات یا خدمات تماس پیدا میکند، افزایش خواهد داد.

مرحله نهم: سرانجام ، ماتریس تحلیل واریانس تاریخ خورده وبه دارندگان فرآیند ارائه میشود.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *