211- نمودار زمان تنا وبی اضافه شده با ارزش -_ بدون ارزش

کتاب Tool Navigator

ترجمه مصطفی فراهانی  

 

شرح ابزار

یک نمودار زمان تناوبی اضافه شده با ارزش – بدون ارزش ،همه فعالیتها و زمان دوره ای مورد

احتیاج از نقطه شروع تا نقطه توقف یک فرآیند را نشان میدهد.

مقصود از این ابزار شناسایی فعالیتهای اضافه شده بی ارزش میباشد .همچون تاخیرهای طولانی
کتاب Tool Navigator

ترجمه مصطفی فراهانی  

 

شرح ابزار

یک نمودار زمان تناوبی اضافه شده با ارزش – بدون ارزش ،همه فعالیتها و زمان دوره ای مورد

 

احتیاج از نقطه شروع تا نقطه توقف یک فرآیند را نشان میدهد.

 

مقصود از این ابزار شناسایی فعالیتهای اضافه شده بی ارزش میباشد .همچون تاخیرهای طولانی

 

مدت و طویل ، فعالیتهای زائد و زمان بر، بازنگری و موافقت های بیش از حد.

 

نمودار باید توسط گروهی ایجاد شود که خود دارای فرآیند باشد.

 

شرکت کنندگان یک زمینه و فهم خوبی از فعالیتها دارا میباشند و بهترین کسانی هستند که مجتمعا”

 

میتوانند زمان تناوبی فرآیند کلی را کاهش دهند.

 

درخواست مشخصه

 

_جهت شناسایی فعالیتهای اضافه بی ارزش و زمان های به تاخیر افتاده بیش از اندازه در یک فرآیند

_جهت رسم یک نمودار جزئی شده برای هدف طراحی مجدد کامل ، حل مساله و فعالیتهای کاهنده

زمان تناوبی.

_برای تسخیر جریان فرآیند “همچون هست “بخاطر داشتن یک فهم عادی و معمولی از فرآیند برای تلاشهای حل مساله دیگر.

 

مرحله حل مساله بطور خاص استفاده میشود توسط

 

_انتخاب و تعریف مساله (مشکل)یا فرصت پژوهش_آمار

_شناسایی و تحلیل مراحل یا تغییر پتانسیل قوه ابتکار _ابداع

_توسعه و برنامه ریزی راه حل های ممکن و یا تغییر در اجرا مهندسی

و ارزیابی راه حل و یا تغییر اندازه و گزارش مدیریت طرح

راه حل یا تغییر نتایج تولید

_شناخت و پاداش دادن به تلاشهای گروه. بازاریابی_فروش

اجرا_مستندسازی

خدمات _ حمایت

مشتری_معیارهای کیفیت

مدیریت تغییر

 

یاداشتها و نقاط کلیدی

 

نمادها و مقیا س

شماره فعالیت 3 2

زمان استراحت زمان تاخیر VA فعالیتهای اضافه شده با ارزش
 

 

  فعالیتهای اضافه شده بی ارزشNVA

 

1روز=2/1به مقیاس توصیه شده

 

هفته ها (w) ، روزها(D) ، ساعتها(H) ، دقایق(M) : دوره زمانی

 

روند مرحله به مرحله :

 

مرحله اول : شخص راهنما و همیار تیم ،تیمی را متشکل از نمایندگان فرآیند که میخواهد ترسیم شود ،جمع آوری و گردهم میاوردی ،تخته نقشه کشی (سه پایه)یا یک وایت برد برای ترسیم نمودار احتیاج میباشد.

مرحله دوم: نقاط شروع و توقف فرآیند را افراد تیم تعیین میکنند. همچنین نیز مقیاس مناسب زمانی که مورد استفاده قرار میگیرد تعیین میشود.

مرحله سوم : استفاده از ورودی مهیا شده توسط تیم ،درجه بندی کردن فعالیتها بطور مداوم توسط راهنما و همیار تیم ،اضافه شده با ارزش و بی ارزش،بالا و پایین یک خط رسم شده ، نشان دادن ترتیب و توالی تعداد فعالیتها و اینکه هر فعالیت چه مقدار زمانی را صرف میکند .نمونه فرآیند بودجه سازمانی را مشاهده کنید.

مرحله چهارم : سپس افراد تیم نمدار را برای کامل بودن کنترل میکنند، همچنین توالی صحیح فعالیت و شرح جزء به جزء زمانها ی تناوبی فعالیتهای اضافه بی ارزش همانطور که در نومنه دیده میشود هاشور خورده اند.

مرحله پنجم : سرانجام نمودار تاریخ خورده و به بخشهای جالب برای فعالیت بعد ارائه میشود.

 

نمونه ای از درخواست ابزار

فرآیند بودجه بندی سازمان

فعالیتها

 

1-ابتدا توجه به دارایی سازما ن

2-جلسه بازنگری احتیاجات همه واحدهای سازما ن

3-تشخیص و پیش بینی احتیاجات پرسنل در همه واحدهای سازما ن

4- موافقت با مدیران سازمان

5- ذخیره کردن اطلاعات اجرایی سازما ن

6- جلسه بازنگری احتیاجات مالی همه واحدهای سازما ن

7- انتظار برای داده های واحدهای سازما ن

8- جمع آوری داده ها و اطلاعات اجرایی سازما ن

9- جلسه بازنگری احتیاجات مالی همه واحدهای سازما ن

10- ترکیب داده های بودجه اجرایی سازما ن

11- برسی دلایل بودجه بندی توسط مدیران سازما ن

12- تجدید نظر در بودجه همه واحدهای سازما ن

13- موافقت با مدیران سازما ن

14- ثبت بودجه نهایی شده

15- رونوشت نسخه بودجه به بخش مالی سازما ن

 

کتاب Tool Navigator

One thought on “211- نمودار زمان تنا وبی اضافه شده با ارزش -_ بدون ارزش

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام