222- نمودار بازده

بازدیدها: 1

کتاب Tool Navigator 

ترجمه نجیلا سالاری مقدم najilasalarimoghadam@yahoo.com   

تشريح ابزار

يک نمودار بازده خط سير مشخصات کيفي يک پروسه را به نمايش مي گذارد.اين نمودار همچنين بازتاب توانايي هاي پروسه است.اطلاعات خروجي بازتاب دهنده ي زمان و درصد هاي نا متفاوت (يا تطابق مشخصات) واحدها است که به عنوان بازده اوليه (FTY)شناخته مي شوند.همچنين يک نمودار بازده مي تواند براي طراحي بازده گردشي يا داخلي استفاده شود که خود، گردآوري بازده هاي خروجي هاي فردي در يک پروسه باشد.

کتاب Tool Navigator 

ترجمه نجیلا سالاری مقدم najilasalarimoghadam@yahoo.com   

تشريح ابزار

يک نمودار بازده خط سير مشخصات کيفي يک پروسه را به نمايش مي گذارد.اين نمودار همچنين بازتاب توانايي هاي پروسه است.اطلاعات خروجي بازتاب دهنده ي زمان و درصد هاي نا متفاوت (يا تطابق مشخصات) واحدها است که به عنوان بازده اوليه (FTY)شناخته مي شوند.همچنين يک نمودار بازده مي تواند براي طراحي بازده گردشي يا داخلي استفاده شود که خود، گردآوري بازده هاي خروجي هاي فردي در يک پروسه باشد.

مراحل به کارگيري

 • سنجش تغيير پذيري پروسه
 • دريافتن اينکه آيا در مرحله ي خاصي از خروجي پروژه تصميم براي حل مشکل نياز به اتخاذ دارد؟
 • پيگيري و نمايش ميزان تغيير در مشخصات پروسه

 

فاز حل مشکل

انتخاب و تعريف مشکل يا فرصت

شناسايي و تحليل دلايل و تغيير بالقوه

گسترش و طرح راه حل هاي ممکن يا تغييرات

اجرا و ارزيابي راه حل يا تغيير

اندازه گيري و گزارش نتايج راه حل يا تغيير

تشخيص و تخصيص پاداش براي کوشش هاي تيمي

به ترتيب استفاده شده بوسيله ي
پژوهش / آمار
3 خلاقيت / نوآوري
مهندسي
4 مديريت پروژه
2توليد
بازاريابي/ فروش
5 اجرا / استناد
ارايه خدمات/ حمايت
مشتري / استانداردهاي کيفيت
1تغيير ميريت

يادداشت ها و نکات کليدي

 • مقياس هاي نمودار بر بسياري از مقياس هاي سنجش ديگر تاثير گذار است.
 • بازه ي زماني پروسه ها
 • برنامه ريزي طولي و تاخيرها
 • هزينه هاي واحد يا مجموع هزينه هاي مورد توليد
 • مجموع هزينه هاي اجرا
 • شاخه کاستي هاي واحد(DPU)
 • شاخص توانايي هاي هر پروسه(Cp)
 • شاخص کمبود موجودي براي ارايه به بازار
 • شاخص تحويل سر موعد
 • محاسبات پايه     :

 

 

مثال بازده گردشي: محل کار # 2 آزمايش 72% واحدهاي پذيرفته شده X محل کار # 3 آزمايش 68% واحدهاي پذيرفته شده = 49% بازده گردشي (0.72*0.68=.049).

روش گام به گام

گام اول: ابتدا، پروسه ي گردآوري اطلاعات براي واحدهاي توليد برقرار مي شود تا آن ها سنجيده شوند.واحدها شمارش بشوند، بازه ي زماني پوشش داده شود و تناوبي که طي آن(عملکرد) واحدها سنجيده مي شود.

گام دوم: يک نمودار بازده براي سنجش واحدهاي توليد بوجود مي آيد.مثال توليد ماهانه و بازده اوليه(FTY) را ببينيد.

گام سوم: واحدهاي توليد و واحدهايي که پذيرفته شده اند هر ماه ثبت مي شوند.بازده اوليه(FTY)همان گونه که در مثال نشان داده شده است؛ حساب شده و ثبت مي شود.روند آغاز نمودار بازده براي اهدافي چون ثبت اطلاعات تاريخ نشان داده مي شود.

گام چهارم: نمودار بازده تکميل شده به مديريت کيفيت يا مقام هاي بالاتر براي تحليل و ديگر اهداف آينده ارايه مي شود.

 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

ماه پنجم

ماه ششم

مجموع واحد ها













مجموع پذيرفته شده ها













بازده اوليه













 

کتاب Tool Navigator 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام