221 – تحليل روند کار

کتاب Tool Navigator 

ترجمه نجیلا سالاری مقدم najilasalarimoghadam@yahoo.com   

تشريح ابزار

يک نمودار تحليل روند کار از تمام قسمت هاي سازمان، به منظور نشان دادن روند سير فيزيکي کار از شخصي به شخص ديگر، به واسطه ي گروه ها و بخش ها ، قطعاٌ مورد نياز است.

به محض تکميل؛ نمودار روند کار؛ روند پروسه؛ متدها؛ اطلاعات و تحرکات مواد اوليه را به تصوير خواهد کشيد.
کتاب Tool Navigator 

ترجمه نجیلا سالاری مقدم najilasalarimoghadam@yahoo.com   

تشريح ابزار

يک نمودار تحليل روند کار از تمام قسمت هاي سازمان، به منظور نشان دادن روند سير فيزيکي کار از شخصي به شخص ديگر، به واسطه ي گروه ها و بخش ها ، قطعاٌ مورد نياز است.

به محض تکميل؛ نمودار روند کار؛ روند پروسه؛ متدها؛ اطلاعات و تحرکات مواد اوليه را به تصوير خواهد کشيد.

نمودار تحليل روند کار گاهي به عنوان يک ابزار براي حل مشکل استفاده مي شود.براي شناسايي گروه هاي پروسه؛بر هم افتادگي؛ تحرکات بي مورد؛ تنگاه ها و ديگر فعاليت هاي ناکارآمد و غير ارزشمند.درک پروسه ي جاري پيش از اينکه مراحل بهبود و پيشرفت بتوانند پيشنهاد شوند در اقدامات و تلاش براي طراحي و مهندسي مجدد پروسه، خود کمک بسيار بزرگي است.

مراحل به کارگيری

– نشان دادن مراحل متوالي شامل مردم در حال حرکت؛ مواد اوليه، استناد يا اطلاعات در پروسه.

– نمايان ساختن نمودار يا خط اصلي تحرکات کاري براي تفهيم توالي روند کاري فعلي براي يک تيم.

– نمايان ساختن ناکارآمدي يک سيستم.

به ترتيب استفاده شده بوسيله ی
پژوهش / آمار
3 خلاقيت / نوآوري
مهندسي
4 مديريت پروژه
2توليد
بازاريابي/ فروش
5 اجرا / استناد
ارايه خدمات/ حمايت
مشتري / استانداردهاي کيفيت
1تغيير ميريت

– شناسايي و مرتفع ساختن مراحل غير منطقي پروسه.

يادداشت ها و نکات کليدي

توالي روند مي تواند به صورت بخش ها ي شماره گذاري شده مسير روند؛ آن طوري باشد، که نمايش داده شده است.ديگر راه هاي پروسه مي تواند کدگذاري شود مانند………….. يا…………….

– روش گام به گام

گام اول: تيم؛ کارکردها و مسووليت ها پروسه ي روند کار را براي تحليل شناسايي مي کند.به مثال نگاه کنيد در چارچوب تصويري مجموعه

گام دوم: گام دوم فراهم آوردن نقشه و پيمايش روند پروسه ي انتخابي است.نقشه را طوري علامت گذاري کنيد تا روند اصلي…….. نمايش دهد.براي تکرارها يا فازهاي متفاوت پروسه، ماژيک هايي با رنگ هاي متفاوت استفاده کنيد.زمان بندي پروسه در مراحل گوناگون اطلاعات تکميلي را مهيا مي کند.زمان هاي دوره اي (تناوبي) امور، تحرکات و تاخيرات.نمودار حاصل گاهي به نمودار اسپاگتي منتسب مي شود به اين دليل که ظاهري متقاطع و داراي خطوط فراوان دارد.

گام سوم: سپس گروه؛ تحليل پروسه جاري را انجام مي دهد و پيش نويسي را براي ترتيب دوباره ي تجهيزات و تغييرات روند کار براي کاهش يا حذف گام هاي پروسه توصيه مي کند.

گام چهارم: گام چهارم نيازمند موافقت عام اعضاي گروه است براي حصول و ارايه به صاحبان پروسه و ديگر بخشهاي علاقه مند.

گام پنجم:نمودار تحليل روند کار تکميل شده را زمان بندي کنيد.

 

کتاب Tool Navigator 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *