58 – فلوچارت و الگورتیم مراحل تصمیم گیری

کتاب Tool Navigator

ترجمه مهدی شهبازی jaded_200942@yahoo.com

تشریح مرحله:

الگریتم مراحل تصمصم گیری یک ابزار تصمصم سازی است که در حالت کلی کمک می کند به مدیران و تیم ها در رسیدن به تصصمت بهتر، علاوه بر این آلترنایوهای شدنی و ممکن منشعب شده اند در یک مسیر منطقی که کمک می کند تا بررسی کند نتیجه بالقوه تصمیم سازی ها را.
کتاب Tool Navigator

ترجمه مهدی شهبازی jaded_200942@yahoo.com

تشریح مرحله:

الگریتم مراحل تصمصم گیری یک ابزار تصمصم سازی است که در حالت کلی کمک می کند به مدیران و تیم ها در رسیدن به تصصمت بهتر، علاوه بر این آلترنایوهای شدنی و ممکن منشعب شده اند در یک مسیر منطقی که کمک می کند تا بررسی کند نتیجه بالقوه تصمیم سازی ها را.

 

نمونه برنامه کاربردی :

. استفاده کردن از یک مشی منطقی در جستجو برای بهترین مسیر تا فعالیت

. اطلاح مراحل تصمیم گیری

. شناسایی مسیر بحرانی یا اولویت بالا و اساسی

 

نحوه حل مساله Problem – solving phase انتخاب یا تعریف مسئله یا فرصت

شناسایی و آنالیز

علل یا ظرفیت تغییرات

بازار و سنجش مراحل یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا تغییر نتایج

و پاداش تلاش تیم

 

نمونه استفاده شده Typically used by

 1. تحقیق و پژوهش / آمار

  خلاقیت / نو آوری

 2. مهندسی
 3. مدیریت پروژه

  تولیدی

بازاریابی / فروش

اداره ، مدیریت / مسنتد سازی

خدمات / حمایت

مشتری/ کیفیت متریک

 1. مدییت تغییر

 

نکات و نقطه های کلیدی notes and key points

. بنا کردن فلواری که هر تصمصم منشعب به فعالیت بله یا خیر می شود

. خروی ها و نتیجه تصمیم ممکن است نتیجه طرفداری شخصی یا تیمی باشد.

. پیشنهاد و نظریه دوری از پیچیدگی : نه بیشتر از 5 نقطه تصمیم.

دستور العمل مرحله به مرحله

 1. اولاً ، تیم هرگاه بحث می کند در مورد کاربرد این ابزار تا متقاعد کند، مطئن کند هر کسی بفهمد مرحل پیچیده و بهرنج را
 2. تیم تصمیم می گیرد روی : برآمد، هر فصل یامسائل که باشند فلوچارت نگاه کنید بعنوان مثال یا معاونین مهندسی باید توجه کنند به کارگاه بازاریابی
 3. بعد یک لیست از سولات باید رشد یابد تا بکار رود نظر سرفصل ها برای نقاطت تصمصم گیری مختلف در جریان منطقی
 4. یک تخته سفید استفاده شود برای فلروچارت در این نقطه مقداری بازبینی و اصلاح مسئولت ممکن است باشد واجب .
 5. به محض تکمیل فلوچارت ، تصمیمات شدنی و ممکن بوسیله تیم از نیل تجزیه و تحیلیل هر مسیر در حال استفاده فلوچارت ظاره شده مستند مانند آنچه در مثال داده شده .
 6. نهایتاً فلوچارت کامل شده مراحل تصمصم گیر بازبینی و تاریخدار شده است.

 

مثال کاربردی

آیا کمک ها و مهندسی توجه می کند به کارگاه بازاریابی؟

آیا آموزش بازاریابی بررسی شده است در مسیر شاغل

ایا اموزش بازاریابی مورد نیاز است برای رشد و ترقی مدیریت

آیا آموزش بازاریابی دردسترسو درون کمپانی باشد؟

تصمیمات شدنی و امکان پذیر

 

 توجه : تصمیات ممکن است باشد بر اساس تجریه ، شرایط و ادراکات 

 

کتاب Tool Navigator 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *