138 – تجزیه و تحلیل (برنامه ) پتانسیل (PPA)

 

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com

 

 

توصیف وسیله :

تجزیه و تحلیل شکل پتانسیل هست یک وسیله ای که استفاده می شود برای کم کردن احتمال شکست . تحقیق راه حل توسط تشخیص مشکلات پتانسیل و اندازه گیری های ممکن .

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com

 

توصیف وسیله :

تجزیه و تحلیل شکل پتانسیل هست یک وسیله ای که استفاده می شود برای کم کردن احتمال شکست . تحقیق راه حل توسط تشخیص مشکلات پتانسیل و اندازه گیری های ممکن .

کاربرد معمولی :

  • پیش بینی کنید و تجزیه و تحلیل کنید مشکلات پتانسیل را .
  • تشخیص دهید مشکلات پتانسیلی را که می توانند منجر به تاخیر ، سختی یا شکست کامل در انجام یک راه حل شوند .
  • تخمین بزنید ناحتمال شکست پروژه و هزینه ی جلوگیری از آن .

مرحله حل مشکل

به طور معمول استفاده شده توسط

اتصالاتی به دیگر وسیله ها

قبل

تجزیه و تحلیل مشکل(مسئله)

تجزیه و تحلیل فعال

موانع و کمک های تجزیه و تحلیل

برعکس کردن جریان مغز

عمل و معلول

نمودار AED

بعد

برنامه ریزی کار

درخواست های مبلغ

تصمیم گیری موافق

اندازه گیری ….

نمودار ….. وسایل

ßانتخاب و تعریف کنید شکل یا فرصت را

ßمشخص کنید و تجزیه و تحلیل کنید دلایل یا تغییر پتانسیل را

ßتوسعه دهید و برنامه ریزی کنید تغییر یا راه حل های ممکن را انجام دهید و ارزش گذاری تغییر راه حل یا تغییر را اندازه گیری کنید راه حل یا نتایج تغییر را تشخیص دهید به سعی و تلاش گروه

تحقیق / آمار

4) خلاقیت/ نوآوری

2)مهندسی

مدیریت پروژه

3)تولید

بازار/ فروشنده

اجرا/ مدرک

خدمت / حمایت

مشتری /…..کیفیت

/ مدیریت تغییر

یادداشت ها و نکات کلیدی :

  • گروه ممکن است بداند(بشناسد) مشکلات پتانسیل را همان طور که دیده می شود از این مثال . چه چیزی ؟ تست ها موجود نیستند وقتی مورد احتیاج اند.

کجا؟ در ایستگاه مجموع قسمت ها

کِی؟ اولین ده روز هر ماه

کی؟ مورد احتیاج است توسط کارگران همه ی شیفت ها

تمدید؟ می تواند بسته شود مجموع فرایند را

  • توصیف ها و مقیاس های پیشنهاد شده

R خطر کنید در حین کار (10-1): مقدار ریسک یک مشکل پتانسیل ممکن است منجر شود به یک راه حل کار . میزان یک معادل است با خیلی خطر کمی، میزان سرعت) 10 ممکن است جلوگیری کند از کارشان با یکدیگر .

P – احتمال باقیمانده (10-1): یک احتمال دوباره تخمین زده شده برای یک مشکل پتانسیل تا به وقوع بپیوندد (تحقق یابد) سرعت یک خیلی پائین است . 10 بی نهایت بالاست.

RP – احتمال باقی مانده (10-1) ، یک احتمال دوباره تخمین زده شده برای یک شکل پتانسیل اتفاق می افتد بعد از اندازه گیری دقیق ممکن است جلوگیری کند از پدید آمدن یک مشکل پتانسیل .

میزان یک هست خیلی پائین ، 10 بی نهایت بالاست .

C = هزینه تخمین زده شده ی اندازه گیری ها یا برنامه های احتمالی . L = هزینه ی پائین .

M = هزینه متوسط   و   H = هزینه بالا

روش مرحله به مرحله :

مرحله 1: ابتدا یک گروه با تجهیزات تصمیم می گیرند یک سری اهداف تحقیقی راه حل را و همه ی فعالیت ها احتیاج دارند که به طور موفقیت آمیزی به این اهداف برسند.

مرحله 2 : استفاده برعکس از روش جریان مغز ، یک فهرست مشکلات پتانسیل تنظیم شده و گزارش شده روی تخته سیاه .

مرحله 3 : فهرست مشکلات پتانسیل استفاده می شود تا ترسیم کند یک جدول تجزیه و تحلیل مشکلات پتانسیل را نگاه آمیز مثال را انجام یک لحظه JIT نظام تولید .

مرحله 4: سازنده ی تجهیزات درخواست شرکت می کند تا تجزیه و تحلیل کند هر مشکل پتانسیل را با خواستن :

چی؟ کجا؟ کی ؟ کی؟ و تا چه زمانی ؟ این اطلاعات جزئی بیشتری فراهم می کند برای تخمین خطر .

 مرحله 6: بحث گروه ادامه می یابد روی جلوگیری از مشکلات پتانسیل ممکن اندازه گیری ها مشخص می شوند و احتمال باقیمانده به وقوع پیوستن تخمین زده می شود. احتمال باقیمانده تخمین زده خمی شود روی پایه و اساس احتمال خیلی کم شده از وقوع مشکل بعد از اندازه گیری های انجام شده .

مرحله 7: در آخر، برنامه ریزی های انجام شده در مورد موافقت قرار می گیرند فقط در صورتیکه اندازه گیری ها تاثیر مهمی نگذارند در بیشترین مشکلات بعدی .

مرحله 8: برای کامل کردن جدول تجزیه و تحلیل مشکل پتانسیل، هزینه ها تخمین زده می شوند برای اندازه گیری ها و برنامه ریزی های انجام شده .

مرحله ی 9: گروه مرور می کند جدول یک ، نسخه ی آخر را درست می کند، جدول را تاریخ گذاری می کند و نمایش می دهد این تجزیه و تحلیل را به صاحبان فرایند.

نمودار کاربرد وسیله:

انجام نظام تولیدی یک لحظه(JIT) .

دلایل ممکن مشکلات پتانسیل

اندازه گیری ها برای جلوگیری از مشکلات

برنامه ریزی های انجام شده برای مشکلات با خطر ریسک بالا

A)فراهم کنندگان نمی توانند جدول زمانی تحویل گیرنده را ببیند.

B ) وقتی قسمت هایی مورد نیاز هستند موجود نیستند.

C ) مدیران مقاومت را برای تغییر نشان می دهند.

D ) وجود ندارند عمل کننده ی مستقیم که درگیر کار است.

E )……

F) فقط آموزس OIT کارگران

G ) نبود روش خودبینی در جایگاه

انتخاب کن و مشخص کن تقاضا کنندگان بیشتری را

کار را دوباره نظم دادن، متعادل کردن درخواست

مدیران زودتر درگیر کار شوند.

تاسیس کنید کار گروهی مستقیم مربوط به خود .

انجام دهید فرایند و تجزیه و تحلیل چرخه ی زمان را .

برای آموزش کارگر زمان بندی کنید .

تمرین ها و روش ها را توسعه دهید .

کسب کنید(خریدن)

شرکت….

قسمت های انتقادی را وارد کنید

بچرخانید و انتقال دهید تصمیم گیری را

به صورت محکم و جدی جوانب آموزش را هم در نظر بگیرید .

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *