218- آنالیز ویندو

ترجمه پریسا حیدری parisa.haedari@yahoo.com

کتاب Tool Navigator

آنالیز ویندو

تعریف ابزار:

تکنیک آنالیز ویندو برای تعیین دلایل ریشه ای بالقوة اجرای مسأله استفاده می شود به وسیله فیوجی فوکودا از مدل ویندو جوهری ارتقا پیدا کرده است. این تکنیک مورد بحث هر دو گروه، اشخاص و سازمانهاست و روش و ساختاری از دستورالعمل های کاری شناخته شده است برای پیشگیری یا به حداقل رساندن مشکلات و مسائل اجرایی.

ترجمه پریسا حیدری parisa.haedari@yahoo.com

کتاب Tool Navigator

آنالیز ویندو

تعریف ابزار:

تکنیک آنالیز ویندو برای تعیین دلایل ریشه ای بالقوة اجرای مسأله استفاده می شود به وسیله فیوجی فوکودا از مدل ویندو جوهری ارتقا پیدا کرده است. این تکنیک مورد بحث هر دو گروه، اشخاص و سازمانهاست و روش و ساختاری از دستورالعمل های کاری شناخته شده است برای پیشگیری یا به حداقل رساندن مشکلات و مسائل اجرایی.

موارد کاربرد:

شناسایی ریشه علل مشکل اجرا

بررسی پیروی از شیوه ها، برنامه ها و ساختارهای کاری کمپانی به وسیله همه واحدهای سازمانی

بررسی مشکلات اجرایی که می توان از آنها پیشگیری کرد.

مرحله حل مسأله:    موارد استفاده برای:

انتخاب و تعریف مساله یا موقعیت    تحقیق/ آمار

شناسایی و آنالیز دلایل یا تغییر بالقوه    خلاقیت/ نوآوری

توسعه و طراحی راه حل ها یا تغییرات ممکن    مهندسی /مدیریت پروژه

محاسبه و ارزیابی راه حل یا تغییر    تولید/بازاریابی/فروش

اندازه گیری و گزارش راه حل یا نتایج تغییر    مدیریت اجرایی/مستندسازی

تشخیص و قدردانی از تلاش های گروهی    خدمات / پشتیبانی

    مشتریان/ سنجش کیفیت

    مدیریت تغییر

یادداشت و نکات کلیدی

شرح طبقات ویندو:

A: شیوه ها، برنامه ها و ساختارهای کاری ایجاد شده اند و هر دو گروه (y , x) از این اطلاعات استفاده می کنند. برای به حداقل رساندن مشکلات اجرایی. وضعیت: دستورات کمپانی دنبال می شوند.

B: شیوه ها، برنامه ها و ساختارهای کاری ایجاد شده اند گروه x یا y از این اطلاعات درست استفاده نمی کند. وضعیت: دستورات کمپانی همیشه دنبال نمی شوند.

C: شیوه ها، برنامه ها و ساختارهای کاری ایجاد شده اند گروه x یا y این اطلاعت را ندارد. وضعیت: دستورات کمپانی به بعضی گروهها مربوط نمی شود.

D: شیوه ها، برنامه ها و ساختارهای کاری ایجاد نشده اند. بنابراین هیچ گروهی این اطلاعات را ندارد.

وضعیت: دستورات کمپانی لازم است معطوف به ساختن اطلاعات قابل دسترس برای همه گروهها باشد.

شیوه مرحله به مرحله

مرحله 1: یک گروه با نشان دادن واحدهای سازمانی که آنالیز می شود ایجاد شده. مثل کمبود پیروی از برنامه های جهانیک استقرار کارکرد کیفیت (QFD) طرح آزمایش ها (DOE) مدیریت چرخه زمان (CTM)

مرحله 2: شرکت کنندگان مسائل اجرایی را شناسایی و درباره آنها بحث می کنند. لیستی در حدود 5 مسأله مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مرحله 3: استفاده از نمودار ویندو، پاسخگویان همه قالبها را کشف کرده و دوباره هر طبقه بحث می کنند (A-D) برای شناسایی ویندویی که بهترین موقعیت واقعی را نشان می دهد.

مرحله 4: سرانجام پاسخگویان تکالیفی را دریافت می کنند. درباره جمع آوری دیتا که طبقه ویژه ای را اثبات یا رد کنند (B-D) قبلا به عنوان دلیل ریشه ای بالقوه مسأله انتخاب شده.

مثال کاربرد ابزار

کمبود پیرویب از برنامه های کلاس جهانی – استقرار کاربرد کیفیت (QFD)– طرح آزمایش ها (DOE)– مدیریت چرخه زمان (CTM)

شناخته شده: کاربردهای کلاس جهانی QFD و … برای هر واحد سازمانی شناخته شده است.


شناخته شده 

شناخته شده 

گروه X

گروه y

کاربردی 

C

C

D 

B

B

C 

A

B

C 

شناخته شده 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام