مدیریت زمان 6 – دستاوردهای آشنایی و اجرای مدیریت زمان چیست؟

بازدیدها: 11به دشواری می توان دستاوردهای آشنایی و اجرای مدیریت زمان را فهرست نمود . چراکه این منبع دارای تفاوتهایی با چهار منبع عمومی دراختیار است که پیشتر در موردشان توضیح داده ام ( مدیریت زمان 4 – مدیریت چیست؟ 3 ( منابع – انواع مدیریت )  ) .  

مدیریت زمان 5 – مدیریت زمان چیست؟

بازدیدها: 13امیدوارم توانسته باشم در نوشته های قبلی مفهوم مدیریت را به خوبی تبیین نموده باشم . تمامی آن مطالب برای این بود که بتوانم با فراغ خاطر مفهوم مدیریت زمان را به سادگی طرح نمایم : با استفاده از مطالب پیشتر گفته ، می توانم مدیریت زمان را چنین تعریف نمایم : مدیریت زمان…

مدیریت زمان 4 – مدیریت چیست؟ 3 ( منابع – انواع مدیریت )

بازدیدها: 11در پست قبلی( مدیریت زمان 3 – مدیریت چیست؟ 2 ( جمعبندی تعاریف – کارایی و اثربخشی )  ) بخشی از تعریف مدیریت را شفاف نمودم و اکنون ادامه مطلب :    

مدیریت زمان 3 – مدیریت چیست؟ 2 ( جمعبندی تعاریف – کارایی و اثربخشی )

بازدیدها: 11در پست قبلی ( مدیریت زمان 2- مدیریت چیست؟ 1 ( پیدایش -ریشه یابی – معانی و لفظ مدیریت )  ) به اجمال به تعاریف مدیریت و ریشه یابی تاریخی آن اشاره داشتم . اما به یقین باید به جمعبندی آنها پرداخت و مشخصا تعریفی قابل درک را از آنها بدست آورد .  

مدیریت زمان 2- مدیریت چیست؟ 1 ( پیدایش -ریشه یابی – معانی و لفظ مدیریت )

بازدیدها: 94خواستم در مورد تعاریف مدیریت زمان بنویسم ، اما دیدم وقتی هنوز مدیریت را شفاف ننموده ایم ، چگونه تعریف مدیریت زمان معنا پیدا می کند . پس ابتدا به تعریف مدیریت می پردازم و در جایی دیگر به تعریف مدریت زمان اشاره خواهم نمود.

مدیریت زمان1 – مقدمه

بازدیدها: 14عبارت ” مدیریت ” برایمان آشنا است . هر گاه بخواهیم نشان بدهیم می توانیم کاری انجام دهیم که در آن موفق باشیم واژه مدیریت را توام با افتخار برای خودمان بکار می بریم و می گوئیم مدیریت کرده ایم . حتی گاه نمی دانیم آنچه که استفاده می کنیم یا آنچه قصد داریم…

یک عکس – هزار معنا

بازدیدها: 10هر کاری کردم دیدم می توانم خودم را در مقابل مهمترین خبر فوت این روزها ، سانسور کنم و هیچ نگویم ، اما خدائیش از این تصویر نمی توانم بگذرم . یاد یک جمله که در جایی گفته بود ۸۰ ٪ مردم ایران از اینها دارند افتادم و . . .    

سربال شمس العماره

بازدیدها: 9شمس العماره ( سریالی که شبهای بسیاری مرا پای تلویزیون کشاند ) نیز تمام شد . هرچه با خودم کلنجار رفتم که این بار چیزی ننویسم و خود سانسوری کنم ، نشد و نتوانستم . پس می نویسم : ۱- سریال شمس العماره با محوریت ازدواج واجد ویژگیهایی در حوزه همسران بود که توجه…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام