بازدیدها: 47

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد

مقالات دانشجویان زیر مورد تائید قرار گرفته اند:
1-آقای عبداله لطفی

2- آقای میلاد یوسفی

3- آقای یداله کلولی دزفولی

4- خانم سمیه زرین

5- خانم ندا خان‌محمدیان‌مقدم

 

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام