بازدیدها: 191

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد

مقالات دانشجویان زیر مورد تائید قرار گرفته اند:
1-آقای عبداله لطفی

2- آقای میلاد یوسفی

3- آقای یداله کلولی دزفولی

4- خانم سمیه زرین

5- خانم ندا خان‌محمدیان‌مقدم

6- آقای اشرف نژاد

7- آقای مهدی افروغ

8- آقای سعید رضایی 

9-آقای سینا ملکی

10- آقای عزیززاده 

11- خانم فرزام 

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام