بازدیدها: 21

کار تیمی ابزار توانمندسازی سرمایه انسانی

 

تالیف : دکتر رامبد باران دوست و محدثه ملک پور

ناشر : انتشارات سیادت با حمایت مالی شرکت کارگزاری شهر 

چاپ اول : 1397

فهرست مطالب

مقدمه مؤلفین.. 1

فصل اول توانمندسازی سرمایه انسانی

توانمندسازی.. 3

فرآیند توانمندسازی.. 4

برنامه‌های توانمندسازی.. 6

انواع توانمندسازی.. 6

مراحل توانمندسازی.. 7

اهداف توانمندسازی.. 8

ابعاد توانمندسازی.. 9

نشانه‌های توانمندسازی.. 10

رویکردهای توانمندسازی.. 10

توانمندسازی سرمایه انسانی.. 12

آموزش مهارت‌های توانمندسازی سرمایه انسانی.. 13

راهکارهای عملی توانمندسازی نیروی انسانی.. 14

عوامل و موانع توانمندسازی منابع انسانی در سازمان. 18

نتایج حاصل از اجرای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان. 19

عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. 19

فصل دوم کار تیمی

کار تیمی.. 26

سیر تحول کار گروهی و تیمی.. 26

جمع‌گرایی و گرایش به کار تیمی.. 27

تیم و رفتار تیمی.. 28

مبانی تشکیل تیم. 29

ابعاد کار تیمی.. 30

انواع تیم‌های کاری در سازمان. 31

مزایای تیم سازی.. 32

هم‌افزایی تیمی.. 33

چرخه تیم سازی.. 34

اهداف خاص تیم سازی.. 34

کیفیت کار تیمی.. 35

خصوصیات کلیدی تیم‌ها 36

راهکارهای تیم سازی.. 37

شرایط خصوصیات عوامل به‌کارگیری تیم‌های کاری در سازمان. 38

مراحل رشد و توسعه تیم‌های موفق.. 39

معیارهای تشکیل تیم موفق.. 40

شرایط موفقیت تیم. 40

تیم موفق و اثربخش… 42

ویژگی‌های تیم اثربخش… 44

طراحی تیم اثربخش… 45

تیم‌های چند فرهنگی اثربخش… 46

متغیرهای فرهنگی مؤثر بر تیم‌های چند فرهنگی.. 47

کار تیمی اثربخش از طریق همکاری.. 48

عوامل مؤثر بر عملکرد کار تیمی.. 50

مدل کار تیمی.. 54

مدل تاکمن.. 55

مدل GRPI 62

مدل بلبین.. 64

مدل ماکسول (اصول کار تیمی) 68

مهارت‌های تیمی.. 76

مهارتها و تواناییهای نیروی انسانی تیم. 77

مشارکت نیروی انسانی در کارهای تیمی.. 77

رهبری تیمی عمل محور. 78

رهبری و عملکرد عالی تیمی.. 79

رهبری و اداره مؤثر تیم. 79

تیم‌های مجازی.. 80

فرا گردهای استاندارد سازمانی و تیمی.. 81

هیئت‌مدیره و فناوری.. 82

واقعیت مجازی.. 82

اعتمادسازی.. 83

شناخت تیم. 84

اشتراک‌گذاری اطلاعات… 84

ارسال در وب… 85

آداب ارتباط.. 86

ایمیل.. 86

زمان پاسخ به پیام. 86

حالِ در جریان. 87

ارتباط کنفرانسی.. 87

عضو نامرئی مجازی.. 88

آوردن «غیرخودی‌ها»‌ به داخل گروه 88

انواع تیمهای مجازی.. 89

عملکرد تیم‌های مجازی.. 90

روحیه کار تیمی در تیم‌های مجازی.. 91

توجیه استفاده از تیم‌های مجازی.. 91

عوامل حیاتی موفقیت تیم‌های مجازی.. 92

فصل سوم کار تیمی ابزار توانمندسازی

اهداف مشخص…. 96

ارتباطات… 97

هماهنگی.. 98

پشتیبانی متقابل.. 98

همبستگی.. 99

رهبری شایسته. 100

تصمیم‌گیری.. 101

پیوست شماره 1. 107

پیوست شماره 2. 108

پیوست شماره 3. 111

پیوست شماره 4. 113

منابع. 115

مقدمه مؤلفین

توانمندسازی سرمایه های انسانی یکی از موضوعات پرچالش و کلیدی کسب و کارهای نوین است که تاثیر به سزایی بر عملکرد افراد و سازمان ها دارد. در این میان ، عنصر کارتیمی ، قابلیتی مهم است که می تواند توانمندسازی را تسهیل و توسعه داده ، سرعت بهبود و تعالی را افزون نموده و پیشرفت را مطابق انتظار به همراه آورد .

در کتاب حاضر تلاش شده است تا مبانی علمی و تئوریک کارتیمی و توانمندسازی سرمایه های انسانی، با دقت آماده و مهیای مطالعه علاقمندان قرار گیرد ؛ ضمن آنکه دستاوردهای تحقیقات علمی در حوزه کارتیمی و توانمندسازی نیز مورداستناد قرار گرفته و پیش روی مخاطبان ارجمند گذارده شده است.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام