شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران

بازدیدها: 2

نگارش:محمد امیرلو

استاد راهنما: دکتر احمد اصلی زاده

استاد مشاور:دکتر رامبد باران دوست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری- دانشکده علوم انسانی ، گروه مدیریت – پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران

چکیده

  سازمانها همانگونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند، به سوی تیم ها نیز روی آورده اند تا از ذوق وقریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که تیم ها نسبت به سازمان های سنتی و شکل های دیگر گروه های کاری دارای قدرت انعطاف بیشتر بوده ودر برابر محیط در حال تغییر بهتر پاسخگو هستند ، لذا ضرورت تشکیل تیم ها و کارگروهی در سازمانها اهمیت مطالعات بر روی مقوله کار تیمی را آشکار می سازد . از آنجایی که ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک ترکیب بهینه از افراد می تواند به عملکرد بالای تیمی منجر شود ، در نتیجه به عوامل تاثیر گذاری که می تواند اثربخشی کار تیمی را بهبود بخشد مساله مهمی است. تحقیق حاضر در برگیرنده عوامل موثر بر اثربخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران می باشد.معیارهای بسیاری که بر اثربخشی کار تیمی موثرند وجود دارد که دارای روابط متقابلی هستند که در این تحقیق از 4 معیار اصلی ترکیب تیم، ویژگی های کار ، بافت سازمانی و فرآیند کارتیمی استفاده شده است که هر کدام از این معیارهای اصلی شامل چند زیرمعیار ( عوامل فرعی ) می باشند . همچنین با استفاده از تکنیک AHP فازی نسبت به اولویت بندی عامل اصلی اقدام شد . با استفاده از تکنیک DEMATEL برای نشان دادن روابط متقابل زیر معیارها و یافتن فاکتورهای مهمی که میتوانند بر اثربخشی کار تیمی تاثیر گذارند ، استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش VIKOR زیر معیارهای هر معیار اصلی رتبه بندی گردیده است . جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت دخانیات ایران می باشند . تعداد 92 نفر از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی در این مطالعه می باشند(طبق جدول مورگان). در این پژوهش برای جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. که نتایج حاکی از آن است معیار اصلی ترکیب تیم با وزن 4/0 دارای بالاترین سطح اهمیت در قیاس با سایر معیارها می باشد . زیر معیار تجربه و دانش اعضا ازمعیار ترکیب تیم بیشترین تاثیرگذاری را بر سایر زیرمعیارها دارد و همچنین زیرمعیار رتبه و مقام سازمانی از همین معیار مهمترین فاکتور موثر بر اثربخشی کار تیم است.

واژگان کلیدی:  تیم ، اثر بخشی کار تیمی، ترکیب تیم، اِی .اچ.پی ، دیمتل، ویکور

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 

1-2  بیان مساله 

1-3  فرضيه­ها 

1-4  اهداف تحقيق 

1-5  جنبه نو آوري و جديد بودن تحقيق 

1-6  روش کار

1-7  جمع بندی فصل اول

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1  مقدمه  

2-2  تعریف گروه و طبقه بندی آن: 

2-2-1تعریف گروه  

   2-2-2 انواع گروه 

2-3 تیم و تعاریف مربوط به آن 

2-3-1 تعریف تیم 

2-4 روند تبدیل تیم به گروه 

   2-4-1تفاوتهای اصلی بین گروه و تیم  

   2-4-2 خاستگاه تیم 

2-5 مقایسه گروه و تیم

2-6 تیم سازی در سازمانها 

2-6-1مدل فرآیندی تیم سازی در سازمانها   

2-7 پنج ویژگی مدیر برای تیم سازی  

2-8  خصوصیات کلیدی تیم ها 

2-9 ضرورت ایجاد تیم های کاری و مراحل شکل گیری آنها 

2-10 انواع تیم های کاری در سازمان

2-10-1 تیم های مجازی و مباحث مربوط به آن 

 2-10-1-1 تیم های مجازی 

2-10-1-2 عمده اهداف تیم های مجازی

2-10-1-3 انواع تیم های مجازی 

 2-10-1-4 اهمیت و مزایای تیم های مجازی 

  2-10-1-5 موانع توسعه تیم های مجازی 

 2-10-1-6 عوامل محرک در تشکیل تیم های مجازی 

 2-10-1-7 عوامل حیاتی موفقیت ( CSF) در تیم های مجازی

  2-10-1-8 مدیریت سازمان و تیم های مجازی

  2-10-2 تیم های خودگردان و مباحث مربوط به آن

 2-10-2-1 تعریف تیم کاری خودگردان 

 2-10-2-2 مزایای تیم های کاری خودگردان  

  2-10-2-3 شرایط و موانع فراروی اجرای موفق تیم های کاری خودگردان  

  2-10-2-4 الگوی اجرای تیم های خود گردان 

2-11 انواع زیر گروه ها در تیم های سازمانی 

2-12 انواع وابستگی در  تیم های کاری 

2-13 سازمان تیم محور 

 2-13-1 6 مرحله اصلی چگونگی پی ریزی کار تیم محور در یک سازمان 

2-14 اثر بخشی تیم 

2-15 مشخصات تیم های کاری موثر 

2-16 عوامل حیاتی موفقیت تیم  

2-16-1 عوامل موفقیت یک تیم با رهبری کارآمد 

2-17 عملکرد تیمی و ابعاد و اثر بخشی آن  

2-18 عوامل موثر بر عملکرد تیم  

2-19 عوامل شکست تیم های کاری در سازمان ها 

2-20 تشریک مساعی در تیم ها   

2-21 اشکال گروه ها در تشریک مساعی 

2-22 رابطه اعطای اختیارات رهبری به تیم با تبادل اطلاعات و کارآیی

2-23 بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در تیم های کاری 

2-24 مدیریت کارآیی تطابقی در تیم ها 

جمع بندی فصل دوم  

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه 

3-2 روش تحقیق 

3-3 فرآیند انجام پژوهش  

3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات  

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 

3-5-1 تکنیک DEMATEL 

   3-5-2 تکنیک AHP فازی 

   3-5-3 تکنیک ویکور فازی (FVIKOR)              

جمع بندی فصل سوم  

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه 

4-2 آمار توصیفی 

   4-2-1 متغیر جسیت  

   4-2-2  متغیر تحصیلات 

4-3 اولویت بندی معیارها 

   4-3-1 روش DEMATEL

      4-3-1-1 گام اول : استخراج زیر معیارها  

      4-3-1-2  گام دوم : ماتریس مقایسات زوجی 

      4-3-1-3  گام سوم : رای اکثریت  

      4-3-1-4  گام چهارم : محاسبه میانه امتیازات 

      4-3-1-5  گام پنجم : تشکیل ماتریس شدت روابط مستقیم ( سوپر ماتریسX) 

      4-3-1-6  گام ششم : تشکیل ماتریس M  

      4-3-1-7  گام هفتم: تشکیل ماتریس S 

      4-3-1-8  گام هشتم : محاسبات و نتایج حاصل 

      4-3-1-9   گام نهم : تعیین سلسله مراتب یا ساختار ممکن دسته عوامل اثر گذار 

   4-3-2 اولویت بندی عوامل اصلی موثر بر اثربخشی کار تیمی با استفاده از FAHP 

   4-3-3 اولویت بندی عوامل فردی موثر بر اثربخشی کار تیمی با استفاده از FVIKOR 

جمع بندی فصل چهارم  

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  تحقیق

5-1) مقدمه 

5-2) نتایج تحقیق  

   5-2-1 نتایج اولویت بندی معیارهای اصلی تحقیق (FAHP)

   5-2-2 نتایج روابط بین زیرمعیارهای تحقیق ( DEMATEL) 

   5-2-3 نتایج نهایی انتخاب زیرمعیار برتر ( اولویت بندی زیرمعیارها) ( FVIKOR)

5-3 محدودیت های تحقیق 

5-4 پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش 

   5-4-1 پیشنهادات کاربردی پژوهش  

5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آنی 

 

Abstract
Identify and prioritize the factors affecting the effectiveness of teamwork in the Iranian Tobacco Company As to restructure their organizations to compete more effectively and with better efficiency, the organization has leaned toward teamwork in order to better benefit the employees’ talents. Managers have found that teams have more flexibility than traditional organizations and other forms of working groups, and also they are more responsive in in the changing environment. Therefore, the necessity of the teams and teamwork formation in organizations reveal the importance of the study on the concept of teamwork. Since the coordination and achievement an optimal combination of individuals can lead a high performance team, the factors that can improve the effectiveness of teamwork is an important issue. This study includes the affecting factors on the effectiveness of teamwork in the Iranian Tobacco Company. There are many criteria that are effective on the effectiveness of teamwork that has mutual relations. In this study, four main criteria, squad, job characteristics, organizational structure and teamwork process, are used, and each of the main criteria consists of several sub-criteria (sub-agents). Also fuzzy AHP technique is used to prioritize the main cause. DEMATEL techniques is used to demonstrate the interrelationship of the sub-criteria and find the important factors that could influence the effectiveness of teamwork. Moreover, important factors that could influence the effectiveness of teamwork, is used. Also by using VIKOR, the sub-criteria of each main criteria is ranked. The population of this research are the managers of Iranian Tobacco Company. In this study 10 of them are subjected as statistical sample. In this research, interviews and questionnaires are used for collecting research data. The results indicate that the team combination as a main criteria with the weight of 4/0 has the highest level of importance compared to the other criteria. Team members experience and knowledge as sub-criteria from team combination criteria has the most effect on the other sub-criteria and also rank and organization resistance sub-criteria, from the same main criteria, is the most important affecting factors on the effectiveness of teamwork.
keywords: The effectiveness of teamwork, Team combination, Fuzzy AHP, DEMATEL, Fuzzy VIKOR

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام