دوره آموزشی بهره‌وری سرمایه انسانی

بازدیدها: 6

سر فصل ها :

فلسفه و چیستی بهره‌وریسرمایه انسانی

فرایند سنجش بهره‌وری سرمایه انسانی

دقت و صحت سنجش طراحی الگوی بهره وریسرمایه انسانی

 

3 جلسه یک و نیم ساعته 

زمان برگزاری و  تاریخ کلاس ها :
جمعه 10و 17 و 24
بهمن  ماه
ساعت 10 صبح

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام