کلاس حمل و نقل همگانی – ارشد- ۹۹۰۸۲۱

بازدیدها: 166

لیست دانشجویانی که مقالاتشان تائید شده است:

1-آقای افروغ

2- آقای اشرف نژاد

3- آقای عزیز زاده

4- آقای ملکی

5- آقای رضایی

6- آقای لطفی

7- آقای دزفولی

8-خانم محمدیان

9- خانم زرین کمر 

10- خانم فرزام

11- آقای یاراحمدی 

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام