تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)

بازدیدها: 3

نگارنده: عبدالرضا کریمی

استاد راهنما: دکتر رامبد باران دوست

استاد مشاور: دکتر مرضیه مظفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی – پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)

چکیده

 در این پایان نامه که هدف آن ارائه مدل ریاضی جهت سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی می‌باشد، عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی ادبیات موضوعی استخراج گردیدند که شامل 34 عامل مهم و مؤثر می‌باشند، سپس اقدام به دسته بندی آنها در قالب 9 شاخه نمودیم. سرانجام با استفاده از روش بهترین-بدترین (رضایی، 2015) و ترکیب آن با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای  روشی جدید جهت حل مسئله (سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی) ابداع گردید. پس از آن با انجام مطالعه در بیمارستان سجاد تهران، 12 تیم کاری بیمارستانی (در حوزه پرستاری) را جهت کاووش و بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان می‌دهد، در میان 34 عامل در نظر گرفته شده، درصد رشد کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران (سالیانه) مؤثرترین عامل و درصد عضویت رسمی اعضا (نسبت به پیمانی) کم اثرترین عامل در سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی می‌باشند. همچنین در بیمارستان سجاد تهران، تیم کاری آنژیوگرافی، بیشترین بهره وری و تیم کاری اتاق عمل، کمترین بهره وری را دارا هستند.

کلید واژه‌ها: بهره وری، تیم کاری، بیمارستانی، خدمات درمانی، مدل ریاضی، BWM، ANP

 

فهرست مطالب

تقدیم. 6

تشکر. 7

چکیده 8

کلیات.. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. تعریف مسئله و اهمیت موضوع. 2

1-3.بیان مسئله. 3

1-4. اهداف تحقیق. 3

1-5. سؤالات تحقیق. 3

1-6. روش انجام تحقیق. 4

1-7. مدل مفهومی تحقیق. 4

1-8. تعاریف و اصطلاحات.. 5

ادبیات تحقیق. 7

2-1. مقدمه. 8

2-2. بهره وری.. 8

2-3. توضیح مفهومی.. 11

2-4. شهرت زیاد تیم. 12

2-5. تفاوت تیم با گروه 12

2-6. انواع تیم. 13

2-7. توانایی اعضا 16

2-8. تخصیص نقش و بهبود مهارتها 16

2-9. تبدیل افراد به “عضو” تیم. 17

2-10. رفاقت و صمیمیت بین اعضا 17

2-11. برخورداری اعضا از فرهنگ کار تیمی.. 17

2-12. مسئولیت پذیری.. 18

2-13. شخصیت و محیط تصمیم گیری.. 18

2-14. مدیریت تنوع در کار تیمی.. 19

2-15. بکارگیری رویکرد “برد-برد” در میان اعضای تیم کاری.. 19

2-16. ارتقاء هوش فرهنگی اعضای تیم کاری.. 19

2-17. استفاده از تکنولوژی مناسب.. 20

2-18. شفاف سازی فرآیندهای کاری.. 20

2-19. سایر نظریه‌ها در مورد عوامل مؤثر در افزایش بهره وری و موفقیت تیم‌های کاری.. 21

2-20. عواملی که می‌بایست در انتخاب اعضای تیم کاری مد نظر قرار گیرند. 21

2-21. اهمیت بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی.. 23

2-22. عوامل مؤثر در بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی.. 24

2-23. سایر عوامل موثر بر بهره وری.. 25

2-24. جمع بندی.. 33

3-1. مقدمه. 49

3-2. مراحل انجام تحقیق. 49

3-3. تشریح مسئله. 49

3-4. جامعه آماری.. 66

3-5. مدلسازی مسئله. 67

3-6. شرح مختصری از روش BWM (روش بهترین- بدترین) 67

3-7. شرح مختصری از روش ANP (روش فرآیندتحلیل شبکه‌ای) 70

3-8. ساختار شبکه‌ 72

3-9. الگوریتم حل مسئله. 73

4-1. مقدمه. 76

4-2. آزمون استقلال زیر معیارها 76

4-3. روایی پرسشنامه. 76

4-4. پایایی پرسشنامه. 76

4-5. نتایج نهایی پرسشنامه های تکمیل شده توسط تیم های کاری مورد مطالعه. 76

4-6. حل مسئله با استفاده از الگوریتم BWM-ANP. 98

4-7. محاسبه اوزان در 21W: 98

4-8. محاسبه اوزان در 22W: 100

4-6. محاسبه اوزان در 32W: 105

4-7. محاسبه اوزان در 33W: 109

4-9. تشکیل سوپر ماتریس ناموزون: 154

4-10. تشکیل سوپر ماتریس موزون: 155

4-11. تشکیل سوپر ماتریس حد دار: 156

4-12. اوزان نهایی زیر معیارها: 157

4-13. محاسبه میزان بهره وری هریک از تیم‌های کاری مورد مطالعه: 160

4-14. امتیاز نهایی بهره وری هریک از تیم‌های کاری: 182

5-1. نتایج حاصله. 186

5-2. پیشنهاد کاربردی.. 186

5-3. پیشنهاد پژوهشی.. 187

منابع و مراجع. 188

پیوست‌ها 19
8

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام