تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای 5

بازدیدها: 3

پژوهشگر: احمدرضا شفیعی

استاد راهنما: دکتر رامبد باران دوست

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسبنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

پاییز 1394

تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس

چکیده

اگر انسان­ها با هم متحد شوند، قادرند كارهايي را انجام دهند كه ازفعالیت تك تك آنها به مراتب بزرگتر است و حتی ممکن است به دلیل اثر هم­افزایی  از مجموع فعالیت­های آنها نیز بیشتر باشد. بنابراین انجام متحدانه  فعالیت­ها را می­توان درمان بسیاری از مشکلات سازمان­ها و بالتبع کشورها دانست. پژوهش حاضر به بررسي تاثیر کلام حضرت امام (ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای 5 می­پردازد. روش به كار برده شده در اين تحقيق از نوع تاریخی و بر اساس نحوه گردآوري اطلاعات، توصيفي – پیمایشی مي­باشد. جامعه آماري اين پژوهش ، پرسنل قرارگاه خاتم­الانبیا در شهر تهران می­باشد که در عملیات کربلای 5 شرکت داشته­اند، از اين تعداد جامعه آماري كه 51 نفر می­باشد  بر اساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تعداد 37 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و پرسشنامه بين آنها توزيع گرديد.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که کلام حضرت امام (ره) بر همه 17 مورد از عناصر کار تیمی در بین رزمندگان اسلام در جبهه­های حق علیه  باطل موثر می­باشد. حضرت امام (ره)، شخصيتي محبوب و دوست داشتني بود كه با نفوذ معنوي خود كه در بين مردم ايران و جوانان داشت با سخنان و ارشادات خود به آنها شور و شوق و اعتماد به نفس مي­بخشيد. اين مسأله منجر به حضور مداوم و پرصلابت مردم و رزمندگان در جبهه­هاي جنگ مي­گرديد. او رهبري فوق العاده بزرگ و مهربان بود كه حضور گسترده و مردمي ما در دوران دفاع مقدس و حتي پيروزي­هايمان در جنگ تحميلي مرهون رهبري لايق و شايسته­ي ایشان مي­باشد. در لحظه­اي كه ايشان تشخيص مي­دادند كشور و مملكت و انقلاب در خطر است با بياناتي سازنده و مؤثر مردم را به حضوري يكپارچه در صحنه­ي جنگ و انقلاب فرا مي­خواندند و مردم نيز گوش به فرمان او بودند و از او پيروي مي­كردند. حضرت امام (ره)، به عنوان رهبر و فرمانده­ي كل قوا داراي اهميت فراوان و جايگاه اساسي در كشور بودند. در همين باره مي­توان گفت كه رهبري حضرت امام(ره)، واقعاً مهم­ترين عامل در حفظ انسجام و اتحاد مردمي و بالابردن روحيه­ي نظامي و رزمي رزمندگان در جنگ تحميلي بوده است. با رهبري روشنفکرانه­ي حضرت امام (ره) بود كه تمام عوامل در جهت تقويت جبهه­ي خودي در برابر دشمن صورت مي­گرفت.

 

واژگان کلیدی

کلام حضرت امام (ره)، رزمندگان اسلام، اصول کار تیمی، جنگ تحمیلی

فهرست مطالب      

 

فصل اول: كليات وطرح تحقيق

1-1 مقدمه……………………. 3

1-2 بيان مساله تحقيق ……….. 5

13 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق.. 6

1-4 چهارچوب نظری تحقیق.. 6

1-5  پيشينه تحقيق…………………. 7

1-5-1 پیشینه های داخلی7

1-5-2 پيشينه خارجي8

1-6 اهداف تحقيق………………. 8

1-6-1 هدف اصلی8

1-6-2 اهداف فرعی8

1-7 سوالات تحقيق………… 9

1-7-1 سوال اصلی9

1-7-2 سوالات فرعی10

1-8 مدل تحلیلی تحقیق.. 12

1-9 فرضیات تحقیق.. 12

1-9-1فرضیه اصلی12

1-9-2 فرضیات فرعی12

1-10 تعریف تخصصی اصطلاحات.. 14

فصل دوم مرور ادبیات تحقیق.

2-1مقدمه ……………………. 17

بخش اول(کار تیمی)

2-2 تعریف گروه…………….. 18

2-2-1 تقسیم بندی گروه……… 19

2-2-2 اندازه يا بزرگي گروه. 20

2-2-3 ترکيب گروه………… 20

2-2-4 تصمیم گیری گروه………… 21

2-2-5 پویایی شناسی گروه. ………………………………………………………………………………..22

2-2-6 تئوری های تشکیل گروه. 23

2-2-7 مشارکت در تصمیم  گروهی23

2-2-8 کاستی­های تصمیم گیری گروهی24

2-2-9 روشهای تصمیم گیری گروه. 25

2-2-10 تفکر گروهی و تحول گروهی26

2-2-11 منابع مبتنی بر اعضای گروه. 27

2-2-12 فرایندهای گروه…… 28

2-2-13 عوامل تعیین کننده انسجام. 29

2-3 تعاریف تیم……………… 29

2-4 تفاوت تيم با گروه………. 33

2-5 انواع تیم ها…………… 34

2-5-1 اندازه يا بزرگي تيم کاري.. 36

2-6 نقش تيم……………………. 37

2-7 چارچوب اسمیت………. 40

2-8  راز موفقیت کار تیمی……………………………………………………………………………..48

2-9 اصول کارتیمی…………. 50

2-10 آفات کار تيمي………. 61

2-11 کارتیمی و هشت سال دفاع مقدس…. 66

2-11-1  خلاصه ای از کار تیمی (خلاصه بخش اول). 67

بخش دوم( معنویات امام)

2-12 رهبری فرهمند حضرت امام خمینی69

2-13 دفاع مقدس و روحیه حماسی72

2-14 عوامل موثر بر روحیه حماسی در دفاع مقدس…. 74

2-15  روشهای توسعه روحیه حماسی در دوران دفاع مقدس…. 91

2-16 امام خمینی؛ رهبری که کلامش عامل تقویت روحیه رزمندگان اسلام بود

942-17 رهبري معنوي امام خميني در دفاع مقدس  96

2-18 معجزه کلام امام   106

2-19 شرح کامل عملیات کربلای 5       111

2-20اثر پيام امام خميني(ره) در عمليات کربلاي5       116

2-21 خاطراتی از عملیات کربلای 5         119

2-22 سخنرانی امام در بین رزمندگان اسلام(من در مقابل شما احساس حقارت می کنم )   132

2-23 قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا       136

فصل سوم روش اجرای تحقیق..

3-1 مقدمه……………………. 140

3-2 روش تحقیق………………. 141

3-3 مراحل اجرای تحقیق…… 141

3-4 متغیرهای تحقیق………… 142

3-4-1 آمار استنباطی..………. 143

3-5 جامعه آماری………….. 145

3-6 حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 146

3-7ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 147

3-8 پایایی (اعتبار) و روایی و ابزار اندازه گیری داده ها 148

3-8-1پایایی (اعتبار) 148

3-8-2 روایی151

3-9 روش پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها

3-10 خلاصه فصل سوم. 155

فصل چهارم:تجزيه و تحليل دادهها

4-1 مقدمه 157

4-2 توصیف داده های پژوهشی

4-2-1 تحلیل توصیفی مشخصات فردی: 157

4-2-1-1 سن.. 158

4-2-1-2 تحصیلات.. 158

4-2-2 بررسی متغیر های مستقل و وابسته. 160

4-2-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 160

4-2-3-1 فرضیه اول.. 164

4-2-3-2 فرضیه دوم. 165

4-2-3-3 فرضیه سوم. 165

4-2-3-4 فرضیه چهارم. 166

4-2-3-5 فرضیه پنجم.. 167

4-2-3-6 فرضیه ششم.. 167

4-2-3-7 فرضیه هفتم.. 168

4-2-3-8 فرضیه هشتم.. 169

4-2-3-9 فرضیه نهم.. 170

4-2-3-10 فرضیه دهم.. 170

4-2-3-11 فرضیه یازدهم.. 171

4-2-3-12 فرضیه دوازدهم.. 172

4-2-3-13 فرضیه سیزدهم.. 173

4-2-3-14 فرضیه چهاردهم.. 173

4-2-3-15 فرضیه پانزدهم.. 174

4-2-3-16 فرضیه شانزدهم.. 175

4-2-3-17 فرضیه هفدهم.. 176

4-2-3-18 فرضیه اصلی… 177

فصل پنجم :نتيجهگيري و پيشنهادات

5-1خلاصه نتایج تحقیق.. 180

5-1-1  نتایج کلی تحقیقات.. 180

5-1-2 نتایج حاصل از تحقیق بر اساس فرضیات.. 180

5-1-3 نتایج حاصل از تحلیل توصیفی مشخصات فردی.. 193

5-1-4 فرضیه اصلی    193

5-2 پیشنهادات.. 195

5-3محدودیت هاي تحقیق.. 195

پیوست ها

پیوست 1 : پرسشنامه

پیوست 2 : نقشه محل جغرافیایی عملیات کربلای 5

پیوست 3 : محاسبات نرم افزار spss

منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی

Abstract:

If the human beings are united together able to do things which is greater than the activities of each one of them as far even may be due to the synergistic effect is also more of their activities. Therefore, doing united activities can be considered to treat a variety of problems of organizations and consequently countries.

This research will pay to investigate the impact of the word of Imam Khomeini on the elements of the team of warriors of Khatam OL-ANBIYA encampment in the Holy Defense by focusing on Operation of Karbala-5. The used method in this research in terms of objective is historically and based on the data collection way is descriptive-survey. The statistical society of this research are the staff of Khatam OL-ANBIYA encampment in Tehran city which are contributed in the Operation of Karbala-5, of these number of statistical society which is 51 based on cluster sampling method 37 people were considered as a sample and the questionnaire is distributed between them.

The obtained results of this research shows that the word of Imam Khomeini is effective on all 17 cases of the elements of teamwork among the warriors of Islam in fronts of right against wrong. Imam Khomeini was a popular and lovely personality which with his spiritual influence which have between the Iranian people and youth with his words and teachings is granted them enthusiasm and confidence. This issue was les to the continued and mighty presence of people and warriors in the battlefields. He was super great and compassionate leadership which our wide and humanism presence in the Holy War and even our victories in the imposed war is due to his competent leadership.

At the moment which he was detected the country and revolution is in danger with the constructive and effective statements was called people to integrated presence in scenes of war and revolution and people were also listened to his command and were followed him. Imam Khomeini as a leader and commander-in-chief have major importance and significant place in the country. In this issue we can say that leadership of Imam Khomeini have been the most important factor in the maintaining the cohesion and unity of the people and to raise military and combat morale of veterans in the imposed war. Was with the intellectual leadership of Imam Khomeini that all factors took in order to strengthen the friendly front against the enemy.

Key Words: the word of Imam, Islamic warriors, the principles of teamwork, Iran-Iraq war

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام