بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع 45 روزه از خرمشهر

بازدیدها: 2

پژوهشگر: محمد علی عامری

استاد راهنما:  دکتر رامبد باران دوست

پژوهشگاه علوم و معارف دغاع بنیاد حفظ آثار ارزشهای دفاع مقدس

زمستان 1394

بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع 45 روزه از خرمشهر

چکیده:

این پژوهش به بررسی “تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر” می پردازد. در این پژوهش نقش و تاثیر مولفه های کار تیمی بر مبنای هفده اصل کار تیمی ماکسول، بررسی و الگوی مربوطه ترسیم شده است.

جامعه ی آماری پیمایش را کلیه ی نیروهای مردمی شرکت کننده در چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر به همراه خبرگان و پیشکسوتان نظامی که در آن دوران در دفاع از خرمشهر حضور داشتند و از نزدیک فعالیت نیروهای مردمی را نظاره گر بودند، تشکیل میدهد. دستاورد مطالعات فرهنگی این تحقیق، فرهنگ ایرانی را مستعد کار تیمی میداند و یافته های پیمایش نیز نشان دهنده ی جمع گرایی و گرایش به کار تیمی در نمونه ی 50 نفری تحقیق است.

پس از گردآوری نظرات، توزیع نرمال داده های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف مورد بررسی و تایید قرار گرفت و در ادامه برای “بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع چهل و پنج روزه از خرمشهر”، آزمون t تک نمونه ای انجام پذیرفت و میزان بالای این تاثیر به تایید رسید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سوال های تحقیق.. 6

1-6- مدل تحليلي تحقیق.. 7

1-7- چارچوب نظری تحقیق.. 10

1-8- هفده اصل کار تیمی از نظر جان ماکسول. 12

1-9- تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق.. 13

1-10- ساختار تحقیق.. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 17

2-2- بخش اول: مبانی نظری کار تیمی توسط نیروهای مردمی.. 17

2-2-1- مفهوم تیم و کار تیمی.. 17

2-2-2-  بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت نیروهای مردمی.. 19

2-2-3- نظریات لیپست  و دال. 20

2-2-4- مفهوم عملکرد تیم های کاری.. 22

2-2-5- اندازه گیری عملکرد تیم. 23

2-2-6- هفده اصل کار تیمی در نظریه جان ماکسول. 26

2-3- بخش دوم: مبانی نظری اشغال خرمشهر. 38

2-3-1- جنگ و دفاع از منظر حضرت امام خمینی(ره) 38

2-3-2- جنگ و دفاع از منظر مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) 39

2-3-3- مناقشات مرزی ایران و عراق: 40

2-3-4- بحران سازی عراق در خوزستان : 48

2-3-5- جغرافیای منطقه جنوب غربی ایران: 49

2-3-6- محورهای هجوم ارتش عراق به جنوب غربی ایران : 50

2-3-7- اهداف تهاجم ارتش بعث عراق به منطقه جنوبی : 51

2-3-8- مناطق اشغال شده و آخرین حد پیشروی ارتش بعث عراق در استان خوزستان: 51

2-3-9- کلیاتی در مورد دفاع 45 روزه از خرمشهر. 55

2-3-10- بررسی علل شروع جنگ : 60

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 73

3-2- تعیین روش تحقيق.. 73

3-3- فرآیند تحقیق.. 74

3-4- متغیرهای تحقیق.. 74

3-5- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات.. 75

3-6- جامعه آماري تحقیق.. 75

3-7- تعیین حجم نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 75

3-8- قلمرو تحقيق.. 76

3-9- ابزار سنجش… 76

3-10- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 77

3-11- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات.. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 82

4-2- آمار توصیفی.. 82

4-2-1-توزیع پاسخگویان بر حسب سن در دوران دفاع 45 روزه 82

4-2-2- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات در دوران دفاع 45 روزه 83

4-2-3- توزیع پاسخگویان بر اساس شهر محل سکونت در دوران دفاع 45 روزه 84

4-2-4-توزیع پاسخگویان بر حسب مدت حضور در بازه زمانی تحقیق: 85

4-2-5-توزیع پاسخگویان بر حسب شغل در دوران دفاع 45 روزه: 86

4-3- آمار استنباطی.. 87

4-3-1- همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 89

4-3-2- بررسی و تحلیل آماری سوال های تحقیق: 92

4-3-2-1- بررسی و تحلیل آماری سوال اصلی تحقیق: 92

4-3-2-2- بررسی و تحلیل آماری سوال های فرعی.. 92

4-3-2-2-1- سوال فرعی اول: 92

4-3-2-2-2- سوال فرعی دوم: 93

4-3-2-2-3- سوال فرعی سوم: 94

4-3-2-2-4- سوال فرعی چهارم: 94

4-3-2-2-5- سوال فرعی پنجم: 95

4-3-2-2-6- سوال فرعی ششم: 95

4-3-2-2-7- سوال فرعی هفتم: 96

4-3-2-2-8- سوال فرعی هشتم: 96

4-3-2-2-9- سوال فرعی نهم: 97

4-3-2-2-10- سوال فرعی دهم: 97

4-3-2-2-11- سوال فرعی یازدهم: 98

4-3-2-2-12- سوال فرعی دوازدهم: 98

4-3-2-2-13- سوال فرعی سیزدهم: 99

4-3-2-2-14- سوال فرعی چهاردهم: 100

4-3-2-2-15- سوال فرعی پانزدهم: 100

4-3-2-2-16- سوال فرعی شانزدهم: 101

4-3-2-2-17- سوال فرعی هفدهم: 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 105

5-2- نتایج آمار توصیفی.. 105

5-2-1- توزیع پاسخگویان بر حسب سن در دوران دفاع 45 روزه 105

5-2-2- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات در دوران دفاع 45 روزه 105

5-2-3- توزیع پاسخگویان بر اساس شهر محل سکونت: 106

5-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب مدت حضور در بازه زمانی تحقیق.. 106

5-2-5- توزیع پاسخگویان بر حسب شغل در دوران دفاع 45 روزه: 106

5-3- نتایج سوال های تحقیق: 106

5-3-1- سوال اصلی تحقیق: 106

5-3-2- سوال های فرعی تحقیق: 106

5-3-2-1- سوال فرعی اول: 106

5-3-2-2- سوال فرعی دوم: 107

5-3-2-3- سوال فرعی سوم: 107

5-3-2-5- سوال فرعی پنجم: 108

5-3-2-6- سوال فرعی ششم: 108

5-3-2-7-سوال فرعی هفتم: 109

5-3-2-8-سوال فرعی هشتم: 109

5-3-2-9- سوال فرعی نهم: 109

5-3-2-11- سوال فرعی یازدهم: 110

5-3-2-12- سوال فرعی دوازدهم: 111

5-3-2-14- سوال فرعی چهاردهم: 111

5-3-2-16- سوال فرعی شانزدهم: 112

5-3-2-17- سوال فرعی هفدهم: 112

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 114

5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 114

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی تحقیقی.. 117

5-5- محدودیت‏های تحقیق.. 117

منابع و مآخذ. 119

پیوست ها 124

Abstract

This Research discusses “the impact of teamwork on forty_ five days of the militia defense of Khorramshahr”. In this study, the role and influence of teamwork’s factors based on the seventeen elements of principle of the Maxwell teamwork checked out. The statistical population is all of the militia participating in the forty-five day defense of the Khorramshahr with experts and military veterans in the defense of the Khorramshahr were present at the time and were closely observing the activities of militia. The research achievements of this cultural studies is that Iranian culture is more susceptible to teamwork and the findings of survey indicate plurality and orientation to teamwork in 50 sample member of research. After collecting comments, first, the normal distribution of data evaluated and approved by Kolmogorov test. In the following, survey of “the impact of teamwork on forty_ five days of the militia defense of Khorramshahr” one sample t-test is made and the high amount of this effect was confirmed. Then seventeen elements of teamwork principle were tested and followed, finally principles such as consistent, self-devotion, and indefatigable. Were the most effective and the factors such as preparation and discipline had the lowest impact on militia teamwork performance in that period.so belief and personality factors contribute more than external factors such as preparation, and it shows the resolution of people in all sides to defend to the death for their country.

Keywords: imposed war, teamwork, seventeen principle of Maxwell, the militia, Khorramshahr.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام