بررسی تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش(مورد مطالعه: شهرداری منطقه 13 شهر تهران)

بازدیدها: 5

پژوهشگر : بابک اسدی

استاد راهنما : دکتر باران دوست

 استاد مشاور: دکتر نوبری تبریزی

تابستان 1396

بررسی تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 13 شهر تهران)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق سنجش تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران ، سرپرستان و کارشناسان شهرداری منطقه 13 شهر تهران به تعداد 700 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ، که با توجه به جامعه 700 نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 248 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری در این پژوهش ، دو پرسشنامه تفکر استراتژیک بر گرفته از مقاله منوریان و همکاران (1391) و تیم های اثربخش بر گرفته از مقاله بیتمن و همکاران (2001)  بوده، که روایی آن با استفاده از تکنیکهای CVR  و CVI مورد سنجش قرار گرفت و همچنین پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0.923 و 0.950 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد که تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش تاثیر قوی دارد .همچنین نتایج نشان حاکی از آن است که کلیه عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش  تاثیر معنی داری دارد .

واژه های کلیدی: تفکر استراتژیک، تیم ، تیم های اثربخش ، کار تیمی

فهرست مطالب

چکیده ‌

فصل اول. 1

كليات تحقیق. 1

مقدمه. 2

1-1-بیان مسأله. 3

1-2-ضرورت انجام تحقيق   5

1-3- مدل مفهومی   5

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-5- فرضيات تحقیق. 7

1-6- سوالات پژوهش.. 7

1-7- قلمرو تحقيق. 8

1-7-1- قلمرو موضوعی. 8

1-7-2- قلمرو زمانی. 8

1-8- روش اجرای تحقیق. 8

1-9- روش جمع‌آوري داده ها و اطلاعات. 8

1-10- جامعه آماری و حجم نمونه. 9

1-11-روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

1-12- تعاریف مفهومي و عملياتي. 9

1-12-1- تعاریف مفهومی. 9

1-12-2- تعاریف عملیاتی. 11

فصل دوم. 13

ادبيات موضوعي تحقيق. 13

مقدمه. 14

بخش اول- مباني نظري تحقيق. 15

2-1-1-  تفکر استراتژیک.. 15

2-1-2-   تمایز بین برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک.. 17

2-1-3-  عناصر تفکر استراتژیک.. 23

2-1-4-  ابعاد تفکر استراتژيک.. 25

2-1-4-1-   ماهيت تفکر استراتژيک.. 25

2-1-4-2-   ویژگیهای تفکر استراتژيک.. 26

2-1-4-3-  کارکردهای تفکر استراتژيک.. 27

2-1-5- تفکر استراتژیک چگونه ایجاد می شود؟ 28

2-1-6- الگوهاي مفهومی تفكر استراتژيك.. 30

2-1-6-1- الگوی عناصر تفکر استراتژیک – جین لیدکا 30

2-1-6-2-  الگوي نوآوري استراتژي گري هامل. 32

شکل 2-7- الگوي نوآوري استراتژي گري هامل(هامل ، 1998) 33

2-1-7-  چند الگو برای استقرار تفکر استراتژیک.. 33

2-1-7-1-  مدل فرآیند برنامه ریزی موریسی. 33

2-1-7-2-  مدل دوسطحی تفکر استراتژیک.. 35

2-1-7-3- مدل تفکر استراتژیک گلدمن. 36

2-1-8-تیم. 37

2-1-9- اثربخشي تیمی. 38

2-1-10- مدلهای عوامل موثر بر اثربخشی تیم. 40

2-1-11- سنجش اثربخشی تیم. 43

2-1-12- عوامل مؤثر بر عملکرد کار تیمی. 48

بخش دوم- مباني تجربي تحقيق. 53

2-2-1- سابقه تحقيقات مشابه داخلي. 53

2-2-2- سابقه تحقيقات مشابه خارجی. 57

فصل سوم. 67

روش شناسی تحقیق. 67

3-1-  روش پژوهش.. 68

3-2-  جامعه آماري. 69

3-3- نمونه گیری. 69

3-4- روش نمونه گیری. 70

3-5- متغیرهای تحقیق. 70

3-5-1- متغیر های مستقل. 71

3-5-2- متغیر وابسته. 71

3-6- روش جمع آوري داده ها 71

3-7- ابزار جمع آوري داده ها 71

3-8- مقیاس اندازه گیری. 72

3-9- اعتبار ابزار جمع آوری داده ها 73

3- 9- 1- روایی ابزار پژوهش.. 73

3-9-1-1- سنجش روایی محتوایی آزمون. 73

3- 9- 2- پایایی ابزار پژوهش.. 78

3-9-2-1- پایایی آلفای کرونباخ. 78

3-9-2-2- پایایی آزمون – باز آزمون: 79

3 -9-2-3-ارزیابی پایایی با روش دو نیمه کردن. 79

3-9-3- پرسشنامه نهایی. 81

3-10-روش تجزیه وتحلیل داده ها 81

3-10-1- روش مدل معادلات ساختاری(SEM) 82

فصل چهارم: 83

تجزیه و تحلیل داده ها 83

4-1  مقدمه. 84

4-2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش.. 84

4-3  سنجش نرمال بودن متغیرها (آزمون کلموگرف- اسمیرنف) 86

4-4 آزمون (KMO ) 87

4-5  روش مدل معادلات ساختاری(SEM) 88

4-5-1 سنجش برازش مدل های اندازه گیری به روش تحلیل عاملی تاییدی. 90

4-5-1-1- مدل اندازه گیری متغيّر تفکر استراتژیک.. 92

4-5-1-1-1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر تفکر استراتژیک.. 92

4-5-1-1-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر تفکر استراتژیک.. 96

4-5-1-2- مدل اندازه گیری متغيّر ایجاد تیم های اثربخش.. 98

4-5-1-2-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر ایجاد تیم های اثربخش.. 98

4-5-1-2-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر ایجاد تیم های اثربخش.. 102

4-5-2-  تحلیل مسیر مدل ساختاری پژوهش.. 104

4-6- آزمون فرضیات. 106

فصل پنجم. 112

بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات. 112

مقدمه. 113

5-1- خلاصه پژوهش.. 113

5-2- بحث و نتیجه گیری. 114

5-4- پيشنهادات کاربردی. 118

5-6- محدوديت هاي تحقيق. 119

5-7-پیشنهادات برای محققان آتی. 120

منابع. 121

Abstract.

 

The aim of this study was Investigating the  Effect of strategic thinking factors on  team effectivenes . This research is applied  and the method is descriptive. The population of this study was consisted of  managers and employees of District 13 of Municipality of Tehran City. Due to the Cochran formula, the number of samples were  248 persons . The instruments for collecting this research were two questionnaires ;strategic thinking questionnaires based on the paper by Monavarian et al. (1391) and the effective teams questionnaires from Beitman et al. (2001), whose validity was evaluated using CVR and CVI techniques and confirmed their reliability using Cronbach’s alpha coefficient 0.923 and 0.950 . To analyse the data, structural equation model (SEM) software,Amos, was used.  results showed that strategic thinking have a significant effect on team effectivenes, and also  all strategic thinking factors has a significant effect on team effectivenes .

Key words: strategic thinking , team,  team effectiveness

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام