بازدیدها: 81

چهار کلید ارتباط موثر در کارتیمی
موفقیت در تیم شدگی است
در هنگام تیم شدگی ، همه اعضای تیم نقش رهبری را ایفا می کنند
اعضای تیم از پشتیبانی کردن سایر اعضا ، لذت می برند
تیم یعنی دست های زیاد که به یک فکر واحد تبدیل شده اند
همه اعضای تیم بطور نسبتا عادلانه در انجام وظایف ، مشارکت و سهم دارند
امروزه تصور انجام فعالیتی بدون کار تیمی ، غیر ممکن است
اصول کار تیمی از دیدگاه جان ماکسول
دشمنان کارتیمی ( نظریه پاتریک لنچیونی )
مراحل هفت گانه حل مسئله در تیم
شش کلید طلایی جلسه موفق در تیم
قبول این نکته که بحث سازنده ، مفید است. برای اعضای تیم اهمیت دارد
اعضای تیم در کار تیمی فقط یک هدف دارند: تحقق اهداف تیم
سلسله مراتب دستیابی به تیم
برای کار تیمی ، محیط کار هم باید به صورت کار تیمی طراحی شود
زمینه سازی ایجاد تیم های موفق در سازمان ها
دشمنان کارتیمی
دشمنان کارتیمی
“تیم” حالی ثابت، ماندگار و نهایی نیست که با رسیدن به آن خیالمان راحت شود. تیم شدگی حالتی ناپایدار و شکننده است که هر لحظه ممکن است از دست برود.
“تیم” حالی ثابت، ماندگار و نهایی نیست که با رسیدن به آن خیالمان راحت شود. تیم شدگی حالتی ناپایدار و شکننده است که هر لحظه ممکن است از دست برود.
همه اعضای تیم در حفظ حالت تیم شدگی مسئولیت دارند
همه اعضای تیم در حفظ حالت تیم شدگی مسئولیت دارند
برای کارتیمی، محیط کار هم باید به صورت تیمی طراحی شود.
برای کارتیمی، محیط کار هم باید به صورت تیمی طراحی شود.
با یک تیم برجسته بدون ستاره هم می توان پیروز شد.
با یک تیم برجسته بدون ستاره هم می توان پیروز شد.
به دنیا نیامده ایم که همه کارها را انجام دهیم، پیداست که وقتی با هم باشیم کارهای بزرگتری انجام می دهیم.
به دنیا نیامده ایم که همه کارها را انجام دهیم، پیداست که وقتی با هم باشیم کارهای بزرگتری انجام می دهیم.
در پیروزی تیم، همه رفتارهای مناسب نظیر ارتباطات سازنده، احترام به یکدیگر، همبستگی، مشارکت در مسئولیت، ابتکارات علمی را مشاهده می کنیم.
در پیروزی تیم، همه رفتارهای مناسب نظیر ارتباطات سازنده، احترام به یکدیگر، همبستگی، مشارکت در مسئولیت، ابتکارات علمی را مشاهده می کنیم.
رهبران تیم‌ها می‌توانند با اعتماد به اعضای تیم، جوی احساسی با انتظارات بالا بیافرینند که نتیجه اش برد است.
رهبران تیم‌ها می‌توانند با اعتماد به اعضای تیم، جوی احساسی با انتظارات بالا بیافرینند که نتیجه اش برد است.
از خود گذشتگی اعضای تیم
از خود گذشتگی اعضای تیم
فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام