بازدیدها: 44

چهار کلید ارتباط موثر در کارتیمی
موفقیت در تیم شدگی است
در هنگام تیم شدگی ، همه اعضای تیم نقش رهبری را ایفا می کنند
اعضای تیم از پشتیبانی کردن سایر اعضا ، لذت می برند
تیم یعنی دست های زیاد که به یک فکر واحد تبدیل شده اند
همه اعضای تیم بطور نسبتا عادلانه در انجام وظایف ، مشارکت و سهم دارند
امروزه تصور انجام فعالیتی بدون کار تیمی ، غیر ممکن است
اصول کار تیمی از دیدگاه جان ماکسول
دشمنان کارتیمی ( نظریه پاتریک لنچیونی )
مراحل هفت گانه حل مسئله در تیم
شش کلید طلایی جلسه موفق در تیم
قبول این نکته که بحث سازنده ، مفید است. برای اعضای تیم اهمیت دارد
اعضای تیم در کار تیمی فقط یک هدف دارند: تحقق اهداف تیم
سلسله مراتب دستیابی به تیم
برای کار تیمی ، محیط کار هم باید به صورت کار تیمی طراحی شود
زمینه سازی ایجاد تیم های موفق در سازمان ها
دشمنان کارتیمی
دشمنان کارتیمی
“تیم” حالی ثابت، ماندگار و نهایی نیست که با رسیدن به آن خیالمان راحت شود. تیم شدگی حالتی ناپایدار و شکننده است که هر لحظه ممکن است از دست برود.
“تیم” حالی ثابت، ماندگار و نهایی نیست که با رسیدن به آن خیالمان راحت شود. تیم شدگی حالتی ناپایدار و شکننده است که هر لحظه ممکن است از دست برود.
فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام