پوستر ۴۳۸ کارتیمی

Slide138دکتر رامبد باران دوست: بدگویی پشت سر همدیگر فقط موجب تخریب و تضعیف روحیه کار تیمی می گردد. در بریفینگ هایتان حتماً به همدیگر بازخورد بدهید.